اعضای کانون

اعضای کانون مشتمل بر اعضای عادی، نقره ای و طلایی هستند.

اعضای عادی: اشخاصی هستند که به تازگی عضو کانون شده و در مرحله یادگیری قراردادنویسی هستند.

اعضای نقره ای: اشخاص نیمه حرفه ای هستند که آموزشهای کانون را پشت سر گذاشته و در مرحله ای هستند که بتوانند قراردادها را نگارش کنند.

اعضای طلایی: اشخاصی هستند که مسلط به حوزه قراردادنویسی و حوزه اختصاصی خود بوده و می توانند به عنوان نمایندگان کانون ایفای نقش نمایند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای