باشگاه کاریابی

با توجه به درخواست مکرر متقاضیان کار در شرکت های تجاری و نیز درخواست شرکتهای تجاری مبنی بر معرفی کارشناس حقوقی و کارشناس قراردادها، کانون قراردادنویسان ایران بر آن شده است که باشگاه کاریابی را برای متقاضیان فراهم آورد.

تقاضای معرفی شغل در زمینه حقوقی یا قراردادهاصرفا از سوی متقاضیان کار تکمیل و ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

عنوان شغلی مورد تقاضا (الزامی)

ارسال رزومه (الزامی)

معرفی شغل برای متقاضیان کار مشمول پرداخت هزینه به کانون نبوده و اولویت معرفی شغل با اعضای کانون قراردادنویسان ایران است.

لطفا متقاضیان سابقه کاری خود را در قالب فایل زیر تکمیل و از طریق درگاه روبرو ارسال فرمایید.

معرفی کارشناس برای شرکتها مشمول پرداخت هزینه به کانون می باشد.

تقاضای معرفی کارشناس حقوقی یا قراردادهاصرفا از سوی شرکت ها تکمیل و ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

سمت شمادر شرکت (الزامی)

نام شرکت شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

عنوان شغلی مورد تقاضا (الزامی)

شرایط نیروی مورد تقاضا (الزامی)

میزان دستمزد قابل پرداخت

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای