قرارداد انگلیسی

یکی از معضلات موجود در نگارش قراردادها در ایران، نگارش قراردادها به زبان انگلیسی است. ضرورت تعامل با شرکت های خارجی، همه شرکتها را بر آن داشته است که قراردادهای انگلیسی نگارش کنند.

علم نگارش قرارداد به زبان انگلیسی نیازمند چند فاکتور اساسی است:

اول: دانستن زبان عمومی جهت نگارش.

دوم: دانستن زبان تخصصی قراردادنویسی.

سوم: تسلط بر علم قراردادنویسی و نحوه درج شروط و تعهدات به زبان انگلیسی.

چهارم: تسلط بر مذاکره به زبان انگلیسی جهت نهایی نمودن قرارداد.

پنجم: تسلط بر نگارش مکاتباتی جهت برقراری ارتباط با طرف های معامله و بیان نقطه نظرات قراردادی و اعمال آن در قرارداد (در صورت نیاز).

 

دراختیار داشتن همه این موارد مستلزم تجربه کافی در زمینه قراردادنویسی به زبان انگلیسی است. کانون می تواند نیاز شما را در این زمینه مرتفع نماید. متخصصین کانون دارای تجارب لازم در قراردادنویسی به زبان انگلیسی و مذاکرات در همه سطوح هستند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای