خدمات ما

تنظیم قراردادهای فارسیتهیه و تنظیم قرارداد فارسی، توافقنامه ها، الحاقیه ها، صورتجلسات، موافقتنامه ها، پیمان ها، معاملات و هر نوع توافق کتبی

تنظیم قرارداد انگلیسیSale Contract-Service Contract- Lease -License-BOT-PPP-EPC-Buy Back-MOU- MOA- LOI- HOA-NDA-Master Agreement-Other agreements and Contracts

مدیریت ادعا و تنظیم کلیمتنظیم ادعای قراردادی، تهیه لایحه کلیم، تهیه لایحه دفاعیه کلیم، مذاکرات کلیم، تنظیم صلحنامه رفع دعوی، مدیریت ادعا حسن اجرای پروژه، طرح دعوی از طریق داوری یا دادگاه

حل و فصل اختلاف و داوری و سازشتهیه و تنظیم داوری نامه، حل و فصل اختلاف از طریق سازش، حل و فصل اختلاف از طریق داوری، Arbitration under Uncitral Rules-Arbitration under ICC Rules

آموزش قراردادنویسیآموزش قراردادنویسی فارسی بر پایه کتاب آموزش جامع قراردادنویسی، آموزش قراردادنویسی انگلیسی بر پایه کتاب آیین تنظیم قراردادهای بین المللی، برگزاری کارگاههای عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای