داوری تخصصی اختلافات قراردادی

باشگاه داوری اختلافات قراردادی-مرکز داوری کداک Contractual Disputes Arbitration Club-CODAC

داوری اختلافات قراردادی باید به کسی سپرده شود که خود آشنا به مفاهیم، قالبهای قراردادی، طرز نگارش قرارداد و شروط و قیود عرفی و قانونی قرارداد باشد. نهاد داوری، علیرغم نواقص قانونی که دارد، در صورتی مثمر ثمر برای طرفین اختلاف خواهد بود که به داور متخصص در امر قرارداد سپرده شود. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت زمان طولانی از داوری، رای داوری به سادگی در محاکم قضایی مخدوش شده و طرفین اختلاف نه تنها زمان بلکه هزینه زیادی را از دست داده اند.

شما می توانید با درج شرط زیر در قراردادها یا بعد از بروز اختلاف، مرکز "کداک" را به عنوان مرکز داوری خود انتخاب کنید

داوری تخصصی انتخابی درست برای حل و فصل نهایی اختلاف قراردادی شماست

You may by incorporating CODAC Arbitration Clause in Contracts or subsequent  agreement, Select CODAC Arbitration Club in order to solve your disputes professionally.

  • Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or in connection with this Contract, including but not limited to any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it, shall be referred to and  finally resolved by arbitration administered by the Iran Contractual Disputes Arbitration Club (“CODAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the CODAC* (“CODAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause, when the Complying Request for Arbitration is submitted
  •   .The seat of the arbitration shall be Tehran, I. R. of Iran
  • .(The number of arbitrators shall be … (one or three
  •  .The language of the arbitration shall be Farsi/English
  • * For reading CODAC Rules and other rules please go to this LINK
در صورت بروز اختلاف، مرافعه يا ادعا بين طرفين ناشی از يا در ارتباط با قرارداد حاضر شامل ولي نه محدود به هر موضوعی مربوط به تشکيل، اعتبار، تفسير، اجرا، نقض يا تخلف از تعهدات قرارداد يا فسخ يا خاتمه قرارداد،يا هر اختلاف راجع به تعهدات خارج از قرارداد ناشی از يا در ارتباط با قرارداد، موضوع اختلاف بايد جهت حل و فصل نهايی به داوری، تحت مديريت و اداره باشگاه داوری اختلافات قراردادی (“کداک”) مطابق قواعد داوری کداک* (هر نسخه ای که در زمان ارجاع معتبر باشد) -که به منزله سند قراردادی در ذيل اين ماده تلقی می گردد- ارجاع شده و از زمان تسليم درخواست داوری مطابق، پروسه داوری آغاز می گردد.

محل داوری، تهران تعيين گرديد.

تعداد داوران … داور خواهد بود (يک يا سه).

زبان داوری فارسی/انگليسی می باشد.

 

* برای ديدن آیین نامه داوری کداک و ديگر آیین نامه های داوری به اين لینک مراجعه کنيد.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای