هر یک از ارگان ها، شرکت ها و موسسات می توانند اختلافات فیمابین خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی را به صورت کلی به مرکز کداک بر پایه نهاد آمبودزمان جهت حل اختلاف بر پایه سازش ارجاع نمایند. در این صورت، مرکز کداک سازوکار اداری، آیین نامه یا دستورالعمل مستقلی را برای آن ارگان، شرکت و موسسه ایجاد و به تأیید مسوولین ذیربط رسانده و بر اساس آن نسبت به سازش با طرف های اختلاف آنان اقدام می نماید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای