آیین نامه های داوری دیگر

آیین نامه های داوری -Various Arbitration Rulesآیین نامه های داوری که می توانید برای رسیدگی داوری خود انتخاب کنید می تواند یکی از موارد زیر باشد

NYIAC Rules

NYIAC Arbitration Rule No. 1

The New York International Arbitration Center does not administer cases, appoint arbitrators or have its own detailed arbitration rules.  Where parties have referred in an arbitration clause or agreement to NYIAC rules or administration, the arbitration shall take place in accordance with the following provisions:  Unless the parties have agreed to a different place, rules, appointing authority or method of designating an appointing authority, or place of hearings, (a) the place of arbitration will be New York, NY, (b) the case will be governed by the United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”) Arbitration Rules, (c) any designation of an appointing authority will be made under those Rules, and (d) the hearings will take place, unless impracticable, at the New York International Arbitration Center in New York, NY.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای