داوری نامه

در بسیاری از قواعد داوری خصوصا قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC قبل از شروع به داوری نیاز به تنظیم قرارنامه داوری یا داوری نامه (Terms of Reference-TOR) می باشد. بموجب این سند، موضوع ارجاعی به داوری، داور یا داوران طرفین و سرداور، حدود اختیارات داور یا داوران، هزینه های داوری، حق الزحمه داوری، محل داوری، زبان داوری، قانون حاکم و احتمالا نوع خاصی از رسیدگی تحت قواعد حاکم (در صورت وجود) پیش بینی شده و به امضای طرفین اختلاف می رسد.

تنها مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم قرارنامه را لازم می داند والا در قواعد داوری آنسیترال چنین امری لازم نیست.

Such TOR is mandatory just under the ICC Arbitration Rules but under the UNCITRAL Arbitration Rules you are free to prepare TOR

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای