قواعد داوری کداک-CODAC Arbitration Rules

ماده 29-رسيدگی فوری

 • 29-1  پیش از تشکیل دیوان داوری، هریک از طرفین می‌تواند درخواست داوری بر اساس رسیدگی فوری را تحت این قواعد در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل نزد دبیرخانه داوری ثبت کند:

الف) مبلغ مورد ادعا (با لحاظ مجموع مبلغ ادعا و دعوای متقابل) از حد مبلغی که کداک هر ساله از طریق انتشار در سايت رسمی خود تعيين می‌نمايد، تجاوز ننمايد؛

 • ب) توافق طرفین؛
 • ج) در موارد استثنائی که بنا بر تشخیص دبیر داوری مستلزم فوریت در رسیدگی باشد.
 • Article 29- Expedited Procedure

 • Prior to the constitution of the Tribunal, either Party may file an expedited proceeding request under these rules with the arbitration secretariat, if any of the following exist:
 • (A
 • ) The amount claimed (in terms of the sum of the total amount claimed and counter claim) shall not exceed the amount that CODAC determines each year through publication on its official site;
 • (B)

 • The Parties’ consent

  (C)

 • In exceptional cases, the Secretary determines expedition in proceeding

سقف مبلغ مورد ادعا در رسیدگی فوری
Ceiling Amount for Expedited Procedure 15.000 یورو - Euro

نرخ تسعیر جهت محاسبات و نیز پرداخت ها طبق آیین نامه حاضر، نرخ اعلامی سایت زیر خواهد بود
Exchange Rate for Calculation of Ceiling Amount and Payment

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای