هزینه های داوری کداک-CODAC Arbitration Costs

ﻣﺎﺩﻩ 1- ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺩرﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭﯼ؛ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ؛ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﺍﻭﺭ.

الف-هزینه ثبت درخواست داوری (غیر قابل استرداد):

جدول شماره یک

عنوان هزینه
1 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ 2000000 ریال (دویست هزار تومان)
2 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ 500 یورو

ب-هزینه های اداری (غیر قابل استرداد):

این هزینه ها شامل حق الزحمه کلیه عوامل اداری مربوط به مدیریت و اداره داوری سازمانی، هزینه های دفتری و جاری سازمان و هزینه ایاب و ذهاب درون شهری می باشد.

ب-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ

جدول شماره دو

هزینه اداری (یورو) مبلغ خواسته (یورو)
چهار درصد تا 15.000
1.000 از 15.001 تا 25.000
2.000 از 25.001 تا 50.000
٪ 2.5  مازاد 50.000 + 2.000 از 50.001  تا 100.000
٪ 1.5  مازاد 100.000 + 3.250 از 100.001 تا 500.000
٪ 1  مازاد 500.000 + 9.250 از 500.001 تا 1.000.000
٪ 0.5  مازاد 1.000.000 + 14.250 از 1.000.001 تا 2.000.000
٪ 0.3  مازاد 2.000.000 + 19.250 از 2.000.001 تا 5.000.000
٪ 0.1  مازاد 5.000.000 + 28.250 از 5.000.001 به بالا
حداکثر 90.000 یورو

دبیر داوری می تواند برای طرفین اختلاف ایرانی، تا 30 درصد تخفیف در نظر بگیرد.

در مواردی که خواسته خواهان در حین رسیدگی افزایش یابد، مابه التفاوت هزینه اداری باید پرداخت گردد.

ب-2-هزینه اداری دعاوی غیر مالی:

هزینه اداری ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، هزینه داوری به میزان 2.000 یورو می باشد.

ﺩﺑﯿﺮ داوری ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

در مواردی که ارزش خواسته تا پایان جلسه اول تعیین نشده باشد، مبلغ فوق الذکر به صورت علی الحساب دریافت خواهد شد.

ب-3-هزینه انتصاب داور:

هر یک از طرفین اختلاف بخواهند، مرکز کداک داور آنان را انتخاب نماید، هزینه انتخاب داور باید از سوی متقاضی به مرکز کداک پرداخت گردد.

جدول شماره سه

هر داور مازاد سه داور دو داور یک داور داور
500 یورو 3.000 یورو 2.500 یورو 2.000 یورو خارجی
5.000.000 ریال 20.000.000 ریال 15.000.000 ریال 10.000.000 ریال ایرانی

درصورتیکه طرفین اختلاف درخواست تعیین داور واحد یا سرداور داشته باشند، هزینه  انتصاب، از سوی هر طرف به میزان نصف هزینه مندرج در جدول بالا (ریالی یا یورویی، حسب مورد) پرداخت می گردد.

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎيی غیر از هزینه های معمول مندرج در آیین نامه حاضر ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ، دبیر ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺭﻭﯾﻪ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺍﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ «ﺩﺍﻭﺭ» ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. این ترتیب در مواردی که ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، در خصوص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺧﺬ ﺭﻭﺍﺩﯾﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ داور نیز جاری خواهد بود.

در صورت بروز دعاوی طاری، به ازای اضافه شدن هر یک از اصحاب دعوی به داوری، هزینه داوری به ازای هر طرف اضافه شده به میزان یک سوم هزینه اولیه محاسبه شده و هزینه بدست آمده در سرجمع بین طرفهای اختلاف به صورت مساوی تقسیم می شود. مدل محاسبه به شرح زیر است:

 

یک سوم هزینه داوری اولیه * تعداد نفرات اضافه شده به دعوی+ هزینه داوری اولیه = هزینه سرجمع

تعداد طرف های اختلاف/ هزینه سرجمع =هزینه در تعهد هر طرف اختلاف

 

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ (ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺭﻭﯾﻪ ﺟﺎﺭﯼ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﯾﮕﺮ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻧﺼﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ، ﺩﺭ ﺭﺃﯼ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ج- ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ «ﺩﺍﻭﺭ»:

ج-1- ﺩﺍﻭﺭﯼ منفرد

جدول شماره چهار

حداکثر حداقل (به یورو) مبلغ مورد اختلاف (به یورو)
15% 500 تا 10.000
14% 10% از 10.001 الی 25.000
13% 9% از 25.001 الی 50.000
8% 3% از 50.001 الی100.000
5% 2.5% از 100.001 الی 500.000
3% 1.5% از 500.001 الی 1.000.000
2% 0.75% از 1.000.001 الی 5.000.000
1% 0.5% از 5.000.000 الی 10.000.000
0.75% 0.35% از 10.000.001 الی 50.000.000
0.4% 0.15% از 50.000.001 الی 100.000.000
0.2% 0.1% از 100.000.001 به بالا

دبیر داوری می تواند برای طرفین اختلاف ایرانی، تا 30 درصد مبلغ حداقل، تخفیف در نظر بگیرد.

ج-2- حدود حق الزحمه داوری در موارد خاتمه داوری

جدول شماره پنج

عنوان حداقل حق الزحمه حداکثر حق الزحمه
صدور رای کل حق الزحمۀ کل حق الزحمۀ
صدور رای مستقل

(رسیدگی توامان و داوری همسان)

2 درصد کل حق الزحمه 5 درصد کل حق الزحمه
اتمام رسیدگی و قبل از صدور رای بابت هر جلسه برگزار شده، جلسه ای 5 درصد کل حق الزحمه سه چهارم
صدور قرار عدم صلاحیت بابت هر جلسه برگزار شده، جلسه ای 5 درصد کل حق الزحمه یک چهارم
صدور قرار نهایی بابت هر جلسه برگزار شده، جلسه ای 5 درصد کل حق الزحمه یک دوم
سازش (خارج از کداک) بابت هر جلسه برگزار شده، جلسه ای 5 درصد کل حق الزحمه سه چهارم

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼ سه نفره، 70 درصد به صورت مجموعی به حق الزحمه هیات داوری اضافه می گردد که ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 40% ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺩﺍﻭﺭ ﻭ 30% ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، مگر اینکه طرفین و داوران به نحو دیگری توافق نموده باشند.

بابت هر داور اضافه شده به هیات داوری سه نفره، 20 درصد به 70 درصد فوق اضافه می گردد. تسهیم حق الزحمه هم به گونه ای خواهد بود که سرداور ده درصد از هر داور دیگر بیشتر دریافت نماید.

ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ:

جدول شماره شش

عنوان حق الزحمه
1 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ حداکثر 100.000.000 تومان
2 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ حداکثر 1500 ﯾﻮﺭﻭ

ﺩﺑﯿﺮ داوری ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺍﺳﺖ.

د-حق الزحمه داوریار:

حق الزحمه داوریار به شرح زیر می باشد:

د-1-کارشناس رسمی باشد: مطابق با ﺗﻌﺮﻓﻪ کارشناسان رسمی ﻣﺼﻮﺏ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ.

د-2-کارشناس غیر رسمی باشد: متناسب با تعرفه کارشناسان رسمی ﻣﺼﻮﺏ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و تا حداکثر سه چهارم حق الزحمه کارشناسان رسمی.

د-3-کارشناس خارجی باشد: از سوی دبیر داوری تعیین می گردد.

ه- داوری همسان

ه-1- هزینه ثبت دادخواست

جدول شماره هفت

عنوان هزینه به ازای هر نفر
1 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ 2000000 ریال (دویست هزار تومان)
2 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ 500 ﯾﻮﺭﻭ

ه-2- هزینه اداری:

 

جدول شماره هشت

عنوان هزینه به ازای هر نفر
1 تا 25 نفر 20 درصد پایین تر از نرخ های پایه مندرج در جدول هزینه اداری
2 از 26 به بالا 30 درصد پایین تر از نرخ های پایه مندرج در جدول هزینه اداری

 

ه-3- حق الزحمه داور:

جدول شماره نه

عنوان هزینه به ازای هر نفر
1 تا 25 نفر 30 درصد پایین تر از نرخ های پایه مندرج در جدول هزینه اداری
2 از 26 به بالا 40 درصد پایین تر از نرخ های پایه مندرج در جدول هزینه اداری

ه-4-هزینه انتصاب داور

همانند جدول مندرج در بند ب-3 محاسبه و پرداخت آن به صورت مساوی بر عهده همه طرفین اختلاف خواهد بود.

و- هزینه جرح

جدول شماره ده

عنوان هزینه
1 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ 10000000 ریال (یک میلیون تومان)
2 ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ 2000 ﯾﻮﺭﻭ

 

ز-رسیدگی فوری:

اختلافات تا میزان 15.000 یورو مشمول جواز رسیدگی فوری برابر ماده 29 قواعد داوری می باشد. این مبلغ می تواند هر ساله تعدیل گردد. این موضوع هر ساله در سایت رسمی باشگاه منتشر خواهد شد.

هزینه اداری و حق الزحمه داور به شرح زیر می باشد:

جدول شماره یازده

1 هزینه اداری هزینه محاسبه شده طبق جداول مرتبط در آیین نامه حاضر+ 30 درصد هزینه مذکور
2 حق الزحمه داور حق الزحمه محاسبه شده طبق جداول مرتبط در آیین نامه حاضر+30 درصد حق الزحمه مذکور
3 حق الزحمه داوریار حق الزحمه محاسبه شده طبق بند د ماده یک آیین نامه حاضر+30 درصد حق الزحمه مذکور

تبصره: سایر هزینه ها مطابق رسیدگی عادی محاسبه می گردد.

ح-ورود و جلب ثالث

ح-1-هزینه اداری

به ازای هر نفر وارد یا مجلوب ثالث 10 درصد هزینه اداری تعیین شده قبلی به هزینه اداری نهایی اضافه می گردد.

وارد یا مجلوب ثالث متعهد به پرداخت هزینه های اداری به صورت مساوی با دیگر طرفهای اختلاف خواهد بود.

ح-2-حق الزحمه داور

مطابق ذیل بند ج-2 عمل خواهد شد؛ مگر اینکه یکی از داوران طرف های اختلاف را انتخاب نماید که در اینصورت حق الزحمه داور مزبور بین وارد یا مجلوب ثالث و طرف مربوطه بالمناصفه خواهد بود.

ط-هزینه تشکیل مجدد دیوان داوری

ط-1-هزینه اداری

20 درصد هزینه اداری تعیین شده قبلی به هزینه اداری جهت تشکیل مجدد دیوان داوری اضافه می گردد لکن هزینه های قبلی پرداخت شده مورد قبول خواهد بود.

ط-2-حق الزحمه داور

حق الزحمه داوران جدید مطابق جدول شماره 4 قابل تعیین خواهد بود.

ی-سازش

ی-1- سازش ابتدایی: هزینه اداری و حق الزحمه داور به میزان نصف مبالغ مندرج در جداول مرتبط در آیین نامه حاضر محاسبه خواهد شد.

ی-2-سازش حین رسیدگی داوری:

  • سازش از طریق کداک:

هزینه سازش، نصف مابقی هزینه های داوری است.

  • عدم سازش و بازگشت به داوری:

هزینه سازش، یک سوم مابقی هزینه های داوری است و در خصوص ادامه انجام داوری، هزینه های داوری مانند محاسبات پیش از ارجاع به سازش قابل پرداخت است.

  • سازش خارج از کداک:

هزینه داوری بایستی متناسبا بنا بر تشخیص دبیر داوری به کداک پرداخت گردد.

  • رها نمودن داوری پس از ارجاع به سازش بیش از 3 ماه:

هزینه داوری بایستی متناسبا بنا بر تشخیص دبیر داوری به کداک پرداخت گردد.

ک-هزینه های اضافی

در صورتیکه انجام امور داوری مستلزم هزینه هایی مازاد بر ردیف های مندرج در آیین نامه حاضر از جمله هزینه تغییر مکان داوری، هزینه ایاب و ذهاب برون شهری، هزینه اقامت و … باشد، طرفین اختلاف موظف به پرداخت آن هزینه ها بالمناصفه می باشند؛ مگر در خصوص هزینه های داور اختصاصی هر یک از طرفین که این هزینه تنها از سوی طرف مربوطه پرداخت خواهد شد.

ل-خسارت احتمالی قابل تودیع جهت صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت:

بنا بر تشخیص  دیوان داوری قابل تعیین خواهد بود.

ﻣﺎﺩﻩ 2- روش پرداخت:

الف-ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داوری به شرح زیر است:

الف-1-50 درصد هزینه ها قبل از تشکیل دیوان داوری.

ال-2-50 درصد مابقی قبل از صدور رای داوری.

تبصره: مبلغ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ (حسب مورد) مطابق نظر دبیر داوری قابل پرداخت می باشد.

ب-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗیﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ، ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻑ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. در هر حال، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ، ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ و صدور رای داوری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. این مبلغ بعنوان سهم پرداخت کننده محسوب شده و در محاسبات لحاظ می گردد.

ج-مالیات و عوارض قانونی: درصد مالیات بر ارزش افزوده به کلیه پرداختها تعلق می گیرد که برابر قانون باید از سوی پرداخت کننده پرداخت گردد.

د-نرخ تسعیر جهت محاسبات و نیز پرداخت ها طبق آیین نامه حاضر، نرخ اعلامی سایت زیر خواهد بود:       https://www.mex.ir/

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای