داوری همسان-Class Action

Article 45-Class Action Arbitration

45-1- In cases where, in all the arbitrations, there are one natural or legal claimant and multiple respondents, or one natural or legal respondent and multiple claiments, the settlement of the dispute based on class action arbitration is possible, if all of the following are met:

(A) any dispute arised out of a separate Undelying Contract;

(B) The Arbitration Clause in all Underlying Contracts or the subsequent agreement of the Parties has been referred to the CODAC Center;

(C) Disputes are the same or have a full relationship, such that the issuance of one arbitral award would be sufficient to resolve all disputes.

ماده 45- داوری همسان

45-1- در مواردی که خواهان در همه داوری‌ها یک شخص حقیقی یا حقوقی و خوانده بیش از دو نفر باشد یا خوانده در همه داوری‌ها یک شخص حقیقی یا حقوقی و خواهان بیش از دو نفر باشد، حل و فصل اختلاف بر پایه داوری همسان با تحقق کلیه شرایط زیر امکان پذیر است:

الف) هر اختلاف مبتنی بر قرارداد پایه مجزا باشد؛

ب) شرط داوری در همه قراردادهای پایه به مرکز کداک ارجاع داده شده باشد یا توافق بعدی طرفین اختلاف بر ارجاع به مرکز کداک باشد؛

ج) موضوع اختلاف یکی بوده یا دارای ارتباط کامل باشند؛ به گونه ای که صدور رأی واحد داوری، کفایت حل اختلاف همه را بنماید.

تابلوی اعلان داوری همسانClass Action Declaration Panel

class action arbitration

.......... against

class action arbitration

.......... against

داوری همسان به طرفیت

شرکت .................

داوری همسان به طرفیت

شرکت .................

طبق بند 2-45 قواعد داوری کداک، 30 روز از زمان اعلان فرصت دارید تا به جمع داوری سنخی بپیوندید

Pursuant to Article 45-2, you have 30 days limit to join class action arbitration

Name (*)

Your Email (*)

Subject of Dispute

Summary of Dispute

Contact No

Upload Contract Text

Name (*)

Your Email (*)

Subject of Dispute

Summary of Dispute

Contact No

Upload Contract Text

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع اختلاف

شرح مختصر از اختلاف

شماره تماس شما

آپلود فایل قرارداد

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع اختلاف

شرح مختصر از اختلاف

شماره تماس شما

آپلود فایل قرارداد

remaining time to join

remaining time to join

مهلت برای پیوستن

مهلت برای پیوستن

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای