داوری تخصصی اختلافات قراردادی

باشگاه داوری اختلافات قراردادی-مرکز داوری کداک Contractual Disputes Arbitration Club-CODAC

داوری اختلافات قراردادی باید به کسی سپرده شود که خود آشنا به مفاهیم، قالبهای قراردادی، طرز نگارش قرارداد و شروط و قیود عرفی و قانونی قرارداد باشد. نهاد داوری، علیرغم نواقص قانونی که دارد، در صورتی مثمر ثمر برای طرفین اختلاف خواهد بود که به داور متخصص در امر قرارداد سپرده شود. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت زمان طولانی از داوری، رای داوری به سادگی در محاکم قضایی مخدوش شده و طرفین اختلاف نه تنها زمان بلکه هزینه زیادی را از دست داده اند.

شما می توانید با درج شرط زیر در قراردادها یا بعد از بروز اختلاف، مرکز "کداک" را به عنوان مرکز داوری خود انتخاب کنید

داوری تخصصی انتخابی درست برای حل و فصل نهایی اختلاف قراردادی شماست

شرط نمونه داوریجهت درج در قراردادها

Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or in connection with this Contract, including but not limited to any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it, shall be referred to and  finally resolved by arbitration administered by the Iran Contractual Disputes Arbitration Club (“CODAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the CODAC* (“CODAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause, when the Complying Request for Arbitration is submitted

  The seat of the arbitration shall be Tehran, I. R. of Iran.

(The number of arbitrators shall be … (one or three

 The language of the arbitration shall be Farsi/English

* For reading CODAC Rules and other rules please go to this LINK

در صورت بروز اختلاف، مرافعه یا ادعا بين طرفين ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر شامل ولي نه محدود به هر موضوعی مربوط به تشکیل، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض یا تخلف از تعهدات قرارداد یا فسخ يا خاتمه قرارداد،یا هر اختلاف راجع به تعهدات خارج از قرارداد ناشی از یا در ارتباط با قرارداد، موضوع اختلاف باید جهت حل و فصل نهایی به داوری، تحت مدیریت و اداره باشگاه داوری اختلافات قراردادی (“کداک”) مطابق قواعد داوری کداک* (هر نسخه ای که در زمان ارجاع معتبر باشد) -که به منزله سند قراردادی در ذیل این ماده تلقی می گردد- ارجاع شده و از زمان تسلیم درخواست داوری مطابق، پروسه داوری آغاز می گردد.

محل داوری، تهران تعیین گردید.

تعداد داوران … داور خواهد بود (یک یا سه).

زبان داوری فارسی/انگلیسی می باشد.

* برای دیدن آیین نامه داوری کداک و دیگر آیین نامه های داوری به این لینک مراجعه کنید.

داوران تخصصی مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان

مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان ایران از مجموعه ای از حقوقدانان، وکلا و نیز کارشناسان فنی جهت انجام موضوع داوری بهره می برد. ارجاع موضوع اختلاف به مرکز داوری باشگاه، فرصتی است که می توانید تخصص قراردادنویسی و نیز تخصص فنی را در امر رسیدگی داوری در کنار هم داشته باشید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای