داوری تخصصی اختلافات قراردادی

مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان ایران Iran Contract Club Arbitration Centre-ICCAC

داوری اختلافات قراردادی باید به کسی سپرده شود که خود آشنا به مفاهیم، قالبهای قراردادی، طرز نگارش قرارداد و شروط و قیود عرفی و قانونی قرارداد باشد. نهاد داوری، علیرغم نواقص قانونی که دارد، در صورتی مثمر ثمر برای طرفین اختلاف خواهد بود که به داور متخصص در امر قرارداد سپرده شود. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت زمان طولانی از داوری، رای داوری به سادگی در محاکم قضایی مخدوش شده و طرفین اختلاف نه تنها زمان بلکه هزینه زیادی را از دست داده اند.

شما می توانید با درج شرط زیر در قراردادها یا بعد از بروز اختلاف، اتاق داوری باشگاه قراردادنویسان ایران را به عنوان مرکز داوری خود انتخاب کنید

داوری تخصصی انتخابی درست برای حل و فصل نهایی اختلاف قراردادی شماست

شرط نمونه داوریجهت درج در قراردادها

Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or in connection with this Contract, including but not limited to any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it, shall be referred to and  finally resolved by arbitration administered by the Iran Contract Club Arbitration Centre (“ICCAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the …* (“…. Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause, when the Notice of Arbitration is submitted

_________________ The seat of the arbitration shall be

(The number of arbitrators shall be … (one or three

_________________ The language of the arbitration shall be

* For choosing appropriate rules please go to this LINK.

در صورت بروز اختلاف، مرافعه یا ادعا بين طرفين ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر شامل ولي نه محدود به هر موضوعی مربوط به تشکیل، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض یا تخلف از تعهدات قرارداد یا فسخ يا خاتمه قرارداد،یا هر اختلافات نراجع به تعهدات خارج از قرارداد ناشی از یا در ارتباط با قرارداد، موضوع اختلاف باید جهت حل و فصل نهایی به داوری، تحت مدیریت و اداره «مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان ایران» مطابق قواعد داوری …* (هر نسخه ای که در زمان ارجاع معتبر باشد) -که به منزله سند قراردادی در ذیل این ماده تلقی می گردد- ارجاع شده و از زمان تسلیم اخطار داوری، پروسه داوری آغاز می گردد.

محل داوری در …. تعیین گردید.

تعداد داوران … داور خواهد بود (یک یا سه).

زبان داوری …. می باشد.

* برای انتخاب آیین نامه داوری مناسب خود به این لینک مراجعه کنید.

داوران تخصصی مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان

مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان ایران از مجموعه ای از حقوقدانان، وکلا و نیز کارشناسان فنی جهت انجام موضوع داوری بهره می برد. ارجاع موضوع اختلاف به مرکز داوری باشگاه، فرصتی است که می توانید تخصص قراردادنویسی و نیز تخصص فنی را در امر رسیدگی داوری در کنار هم داشته باشید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای