داوران تخصصی

داوری اختلافات قراردادی باید به کسی سپرده شود که خود آشنا به مفاهیم، قالبهای قراردادی، طرز نگارش قرارداد و شروط و قیود عرفی و قانونی قرارداد باشد. نهاد داوری، علیرغم نواقص قانونی که دارد، در صورتی مثمر ثمر برای طرفین اختلاف خواهد بود که به داور متخصص در امر قرارداد سپرده شود. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت زمان طولانی از داوری، رای داوری به سادگی در محاکم قضایی مخدوش شده و طرفین اختلاف نه تنها زمان بلکه هزینه زیادی را از دست داده اند.

داوران تخصصی باشگاه همگی از قراردادنویسان حرفه ای هستندوکالت لازمه داوری هست ولی اصلا کافی نیست

... در حال بررسی و تایید صلاحیت...

داور تخصصی

برای دیدن رزومه این داور به لینک زیر مراجعه نمایید

صادق مهردوست

داور تخصصی

برای دیدن رزومه این داور به لینک زیر مراجعه نمایید

احمد متولی

داور تخصصی

برای دیدن رزومه این داور به لینک زیر مراجعه نمایید

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای