شرط نمونه داوری

شرط نمونه داوری جهت درج در قراردادها

Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or in connection with this Contract, including but not limited to any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it, shall be referred to and  finally resolved by arbitration administered by the Iran Contract Club Arbitration Centre (“ICCAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the …* (“…. Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause, when the Notice of Arbitration is submitted

_________________ The seat of the arbitration shall be

(The number of arbitrators shall be … (one or three

_________________ The language of the arbitration shall be

* For choosing appropriate rules please go to this LINK.

در صورت بروز اختلاف، مرافعه یا ادعا بين طرفين ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر شامل ولي نه محدود به هر موضوعی مربوط به تشکیل، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض یا تخلف از تعهدات قرارداد یا فسخ يا خاتمه قرارداد،یا هر اختلافات نراجع به تعهدات خارج از قرارداد ناشی از یا در ارتباط با قرارداد، موضوع اختلاف باید جهت حل و فصل نهایی به داوری، تحت مدیریت و اداره «مرکز داوری باشگاه قراردادنویسان ایران» مطابق قواعد داوری …* (هر نسخه ای که در زمان ارجاع معتبر باشد) -که به منزله سند قراردادی در ذیل این ماده تلقی می گردد- ارجاع شده و از زمان تسلیم اخطار داوری، پروسه داوری آغاز می گردد.

محل داوری در …. تعیین گردید.

تعداد داوران … داور خواهد بود (یک یا سه).

زبان داوری …. می باشد.

* برای انتخاب آیین نامه داوری مناسب خود به این لینک مراجعه کنید.

شما می توانید با درج شرط بالا در قراردادها یا بعد از بروز اختلاف، اتاق داوری باشگاه قراردادنویسان ایران را به عنوان مرکز داوری خود انتخاب کنید

داوری تخصصی انتخابی درست برای حل و فصل نهایی اختلاف قراردادی شماست

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای