نمایندگی فعال

fp-00021

کانون قراردادنویسان ایران در نظر دارد که نمایندگی فعال در سراسر کشور جذب نماید.

کلیه کسانیکه تمایل به همکاری با کانون در قالب نمایندگی (غیر ثبتی) دارند می توانند از طریق ایمیل کانون، تقاضای خود را ارسال نمایند.

پذیرش نمایندگی در دو سطح درجه یک و درجه دو خواهد بود.

شرایط پذیرش نمایندگی به شرح ذیل می باشد:

نمایندگی فعال درجه دو

نمایندگی فعال درجه یک

1- شخص حقوقی باشد؛

2- گذشتن حداقل یک سال از مدت فعالیت شخص حقوقی؛

3- داشتن دفتر مشخص برای فعالیت؛

4- ارائه خدمات قراردادنویسی یا تعهد به آن، بعنوان فعالیت اصلی شخص حقوقی؛

5- گذراندن یکی از دوره های جامع قراردادنویسی کانون از سوی مدیر عامل شخص حقوقی؛

6- امضای فرمت قرارداد نمایندگی کانون.

1- نماینده راسا حق تنظیم قرارداد را برای مشتریان نخواهد داشت و صرفا هماهنگ کننده جهت تنظیم قرارداد از سوی کانون برای مشتریان خواهد بود؛ مگر اینکه کانون بصورت موردی اجازه تنظیم مستقیم قرارداد از سوی نماینده را داده باشد.

2- نماینده مطابق با تعرفه اعلامی کانون جذب بازار نموده و درصد اعلامی کانون را به عنوان حق بازاریابی بصورت ماهیانه دریافت می نماید.

3-  گزارش ماهیانه در خصوص نحوه عملکرد و شرایط بازار را به کانون ارسال می نماید.

4-کانون حق سلب امتیاز نمایندگی را بر حسب شرایط مندرج در قرارداد نمایندگی خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل پرسشنامه متقاضی به همراه امضا و مهر مدیر عامل.

2-آگهی تاسیس شخص حقوقی.

3-روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره.

4- سند مالکیت یا اجاره نامه محل استقرار شخص حقوقی.

5-گواهی شرکت در کارگاه برگزار شده کانون با موضوع آموزش جامع مقدماتی.

1- گذشتن حداقل پنج سال از مدت فعالیت شخص حقوقی در قالب نمایندگی درجه دو کانون؛

2-  بسط و گسترش برند کانون در منطقه جغرافیایی و ایجاد بازار قابل قبول؛

3- ارائه تضمین معتبر و مورد قبول به کانون؛

4- گذراندن حداقل پنج دوره آموزشی کانون از سوی مدیر عامل شخص حقوقی؛

5- کسب حسن شهرت در ارائه خدمات قراردادنویسی؛

6-تایید صلاحیت از سوی هیات مدیره کانون.

1- نماینده راسا حق تنظیم قرارداد را برای مشتریان خواهد داشت؛ مگر در مواردیکه نماینده خواستار مساعدت اعضای کانون باشد.

2- نماینده تنها در نگارش قراردادی مجاز خواهد بود که کانون بصورت خاص اجازه نگارش آن نوع قرارداد را  بصورت کتبی به وی داده باشد.

3- نماینده مطابق با تعرفه اعلامی کانون خدمات را ارائه نموده و درصد اعلامی کانون را به عنوان حق الامتیاز بصورت ماهیانه به حساب کانون واریز می نماید.

4- گزارش ماهیانه در خصوص نحوه عملکرد به همراه فایل قراردادهای تنظیمی را به کانون ارسال می نماید.

5- کانون حق سلب امتیاز نمایندگی را بر حسب شرایط مندرج در قرارداد نمایندگی خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل پرسشنامه متقاضی به همراه امضا و مهر مدیر عامل.

2-روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره.

3-گواهی شرکت در 5 کارگاه برگزار شده از سوی کانون.

4-تضمین معتبر.

اعتبار کانون قراردادنویسان ایران در گرو عملکرد نمایندگان و نحوه تعامل با مشتریان و اخذ رضایت مشتریان است.در حفظ اعتبار و برند کانون کوشا باشیم.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آپلود فایل

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای