آزمون رتبه بندی میثاق

با لحاظ اینکه گذراندن دوره آموزشی کافی برای احراز صلاحیت کارآموزان در کانون قراردادنویسان ایران نیست لذا آزمون رتبه بندی میثاق جهت امکان احراز هر یک از کارشناسان و سطح بندی آنان از سوی کانون برگزار می گردد.

Misaq Ranking ExamMIREX

آزمون رتبه بندی میثاقآزمونی برای تعیین سطح کیفی قراردادنویسان

کسانی امکان شرکت در آزمونها را دارند که کارگاه آموزشی مربوطه را در کانون قراردادنویسان ایران گذرانده باشند.

مدارک قبولی آزمون در رتبه بندی های یک تا چهار ارائه می شوند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای