نگاره آموزشی فارسی

فرق قرارداد با موافقتنامه چیست؟

از جهت معنا فرقی ندارند. کلمه قرارداد در هر توافقی کاربرد دارد. ولی موافقتنامه برای اولین بار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در جاییکه در کنار متن قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیوست می گردد، بجای کلمه قرارداد، از «موافقتنامه» برای نامگذاری متن قرارداد استفاده شده است.

مثلا بخشنامه شماره 102.108854.842 مورخ 78.3.3، نشریه شماره 4311 سازمان تحت نام « موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان»

فرق عقد با قرارداد چیست؟

این دو اصطلاح فرقی با هم ندارند. عرف استفاده از آنها متفاوت است. عقد، اصطلاحی است که در قانون مدنی ایران از آن استفاده شده است و معمولا در عقدهایی که در متن قانون به آن اشاره و به شرایط آن تصریح شده است بکار می رود مانند عقد اجاره ولی قرارداد، لفظی عام است و تقریبا بر تمامی قراردادها صدق می گند.

معنای توافقنامه چیست؟

یک توافق غیر تعهدآور است که صرفا برای بیان مقاصد مشترک و چارچوب همکاری طرفین در آینده تهیه و به امضای طرفین می رسد.

موارد استعمال این اصطلاح بصورت خاص در دو جا می باشد:

یکی: توافقات بین دولی. مثلا اگر ایران بخواهد با کشور خارجی قرارداد همکاری امضا نماید از عبارت “توافقنامه جامع همکاری” استفاده می نماید.

دومی: توافق سطح خدمات. (SLA)

مستند به ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

معنای مقاطعه چیست؟

در معنای لغوی به معنای واگذار کردن، انجام دادن کاری را به کسی پس از تعیین مزد و اجرت آن آمده است.

مقاطعه کار کسی است که بموجب قرارداد پیمانکاری انجام کار یا فروش کالا را تعهد می نماید.

گرچه استعمال این کلمه در حال حاضر منسوخ شده ولی در برخی از قوانین ایران از این کلمه استفاده شده است. مثلا ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره آن ، ماده 13 قانون کار و تبصره 2 ذیل آن و اصل 49 قانون اساسی که از کلمات “مقاطعه”، “مقاطعه کار” استفاده نموده است.

معنای شرایط خصوصی چیست؟

طبق مفاد مصوب و منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مانند ماده 4 شرایط عمومی پیمان شماره نشریه 4311)، «شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان، با توجه به وضعيت و ماهيت آن ، تنظيم شده است. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.»

البته باید توجه داشت که این تعریفی است که سازمان ارائه داده است. در مواردیکه ملزم به استفاده از شرایط عمومی پیمان منتشره سازمان  نیستیم، ملزم به تبعیت از این تعریف هم نیستیم.

معنای شرایط عمومی چیست؟

طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردید تا براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني‌آيين نامه‌اي اقدام و دستگاههاي اجرايي را موظف به رعايت آن نماید. بر همین مبنا سازمان موصوف، شرایط عمومی در حوزه های مختلف را منتشر نموده و می نماید.

البته باید توجه داشت که سازمان، برخی از این شرایط را بصورت  الزام آور و برخی را بصورت ارشادی منتشر می نماید.

معنای امضای مجاز چیست؟

به هنگام ثبت اشخاص حقوقی (شرکتها) در اداره ثبت شرکتها باید اشخاصی که می توانند از طرف آن شخص حقوقی، اسناد تعهدآور مانند قرارداد یا چک را امضا کنند معین شود. اسامی این اشخاص باید در روزنامه رسمی شرکتها مشخص و اعلان عمومی طی روزنامه رسمی گردد. به این اشخاص «صاحبان امضای مجاز» می گویند.

نمونه بند تعیین امضای مجاز شرکتها:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای