کتب آموزشی

کتب آموزشی در زمینه قراردادنویسی تخصصی و حرفه ای

بر پایه درس آموخته های عملی

کانون قراردادنویسان ایران در راستای ارتقاء دانش فنی قراردادنویسی در سطوح پایه و پیشرفته اقدام به انتشار کتب آموزرشی می نماید. این کتب بر مبنای تجارب و درس آموخته های کانون در شرکت ها و موسسات تجاری تدوین شده و با مطالعه کتب و تمارین قراردادی می توان به سطح مطلوبی از قراردادنویسی نایل شد.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای