کتب در دست تالیف

عنوان کتاب:

حوزه قراردادنویسی

آموزش نگارش پیمان

مبتنی بر اسناد همسان منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای