کار تحقیقی اعضا

MEMBER'S ARTICLES

در این صفحه کارهای تحقیقی اعضای کانون قراردادنویسان قابل مشاهده است

لیست کارهای تحقیقی

Related article title

……

Related article title

….

میزان مسئولیت کارفرما در قبال اعمال کارگران و کارمندان خود

مطابق ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده  کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 قانون کار خواهد بود. اما ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارفرما که مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی به وجود می آید، چیست مطابق ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده  کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 قانون کار خواهد بود. اما ارکان تحقق مسئولیت مدنی کارفرما که مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی به وجود می آید، چیست

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای