کرسی تنظیم قراردادها

این بخش شامل سه ردیف می باشد:

الف- نحوه تنظیم برخی قراردادهای فارسی و انگلیسی

ب- نمونه قراردادهای فارسی و انگلیسی

ج-تنظیم قرارداد به صورت آنلاین

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای