تنظیم قرارداد اجاره

قرارداد اجاره قراردادی است که بین موجر و مستاجر منعقد می گردد و بموجب این قرارداد، موجر منافع یک مالی را به مستاجر برای مدت معینی واگذارمی نماید و در قبال آن اجاره بهاء دریافت می نماید.

تنظیم قرارداد اجاره بایستی بر مبنای قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر صورت پذیرد. لذا باید دقت نمود که بدون ملاحظه این موضوع از فرمتهای موجود در فضای مجازی استفاده ننمود.

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره بستگی به موضوع مورد اجاره و نحوه کاربری و محل استفاده آن دارد. مثلا در تنظیم قرارداد اجاره مغازه باید دقت نمود که کاربری آن با کسب و کار شما همخوانی داشته باشد. یا در تنظیم قرارداد اجاره زمین کشاورزی باید درنظر داشت که کاربری زمین حتما کشاورزی بوده و مزاحمت برای حق نسق یا حقابه یا حق ارتفاق دیگران پیدا ننماید.

البته آن چیزی که رایج است تنظیم اجاره نامه املاک است که بایستی در تنظیم آن به متون قوانین پیش گفته توجه داشت و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر این نوع از قراردادها را در نظر گرفت.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای