تنظیم قرارداد کنسرسیوم

در کنسرسیوم مسوولیت اشخاص در برابر کارفرما تضامنی خواهد بود.

قراردادی است که از مجموعه ای اشخاص حقوقی یا حقیقی (حداقل دو شخص) جهت انجام کار یا پروژه ای که تعریف شده است یا جهت شرکت در مناقصه ای که کارفرما برگزار می نماید منعقد شده و در آن حدود مسوولیت های اشخاص یک کنسرسیوم، نحوه تعامل آنها با یکدیگر، نحوه هماهنگی، تعیین رهبر کنسرسیوم، روش خارج شدن یکی از اعضا از کنسرسیوم و ورود اعضای جدید و غیره همگی جهت انجام یک کار یا پروژه تعیین می گردد.

از این نوع از قرارداد برای ایجاد و راه اندازی کسب و کار جدید استفاده نشده و فقط برای جایی است که اشخاصی بخواهند برای یک کارفرما کاری را با هم افزایی و اشتراک توانمندی و آورده های مرتبط با اجرای پروژه انجام دهند.

در قراردادهای کنسرسیوم شخصی به عنوان رهبر کنسرسیوم انتخاب شده تا بتواند به نمایندگی از اعضای کنسرسیوم با کارفرما مذاکره نموده و تعاملات بین کنسرسیوم و کارفرما را مدیریت نماید. رهبر کنسرسیوم معمولا نمی تواند تعهدی را برای دیگر اعضای کنسرسیوم بدون اخذ موافقت آن ها ایجاد نماید.

مشکل مالیات

یکی از مشکلات اساسی در قراردادهای کنسرسیوم نحوه توزیع و پرداخت مبالغ حق الزحمه اعضای کنسرسیوم است. از یک طرف کارفرما مایل است که مبالغ قراردادی را به حساب یک شخص از اشخاص کنسرسیوم که معمولا رهبر می باشد بریزد ولی از سوی دیگر، اعضای کنسرسیوم تمایلی به دوبار گردش کردن مبالغ قراردادی در حساب رهبر کنسرسیوم و حساب خود به دلیل مسایل مالیاتی ندارند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای