تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

تعریف

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

قراردادی است فیمابین مالک یا مالکین و سازنده یا سازندگان با موضوع مشارکت طرفین جهت ساخت بنا که آورده مالک، ملک کلنگی یا زمین بوده و آورده سازنده هزینه های ساخت است.

موارد موثر در تعیین قدرالسهم

  • نوع سند
  • سازنده
  • هزینه ساخت
  • عرصه و محل

چهار مشخصه قرارداد

الف-قدرالسهم طرفین از مشارکت تعیین می گردد.

ب- مالک عرصه  را تحویل سازنده جهت ساخت می دهد.

ب- سهم غیر افزار شده سازنده از اعیان و عرصه مشخص می گردد.

ج-زمان انتقال مالکیت اعیان و عرصه مشاعی یا افراز شده (حسب توافق) مشخص می گردد.

بلاعوض در قرارداد مشارکت در ساخت چیست

مبلغی است که سازنده به مالک به عنوان «مابه التفاوت ارزش ملک کلنگی یا زمین مورد مشارکت به سازنده و هزینه ساخت» پرداخت می نماید. قاعدتا این مبلغ در زمانی است که ارزش ملک و ارزش تامین سرمایه تدریجی برای هزینه ساخت ، بیشتر از هزینه ساخت باشد.

روشهای انتقال مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

3-انتقال مالکیت دفعی نوع دوم

این روش همانند روش قبلی است با این تفاوت  که بجای چک ها ۳ وکالت بلاعزل رسمی از طرف سازنده به مالک داده میشود که پس از اتمام هر مرحله یک فقره از اسناد وکالت باطل میگردد
این وکالت با نظر کارشناس مشارکت تنظیم میگردد و میتواند منطبق با جدول زمانبندی پروژه باشد

2-انتقال مالکیت دفعی اول

در این روش پس از دریافت جواز ساخت وانجام اقدامات اداری مالک موظف میگردد همزمان با تحویل ملک ، نسبت به واگذاری رسمی سهم سازنده  از پلاک ثبتی ملک موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامی توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام سازنده از طریق تنظیم مبایعنامه رسمی یا صلحنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید و سازنده در عوض  معادل ارزش سهم انتقال یافته سه فقره چک در وجه مالک بابت حسن انجام کار صادر مینماید و پس از اتمام هر مرحله بشرح زیر یک فقره از چک ها مسترد میگردد:

مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداری و قانونی و اخذ جواز ساختمان. مرحله دوم – پس از پایان سفت کاری ساختمان. مرحله سوم – در پایان نازک کاری قبل از تحویل

1- انتقال مالکیت تدریجی

  • مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداری و قانونی و اخذ جواز ساختمان ، یک سوم سهم .
  • مرحله دوم – پس از پایان سفت کاری ساختمان ، یک سوم سهم .
  • مرحله سوم – در پایان نازک کاری قبل از تحویل ،یک سوم سهم .

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای