حقوق قرارداد

CONTRACT LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINAحقوق قرارداد جمهوری خلق چین

Labor Contract Law of the People's Republic of Chinaحقوق قرارداد کار جمهوری خلق چین

Explanations by the Supreme People's Court on Several Issues Regarding the Application of the Contract Law - 1999نظریه تفسیری دادگاه عالی چین راجع به مسایل متعدد مربوط به شمولیت حقوق قرارداد چین

Technology Contract Law of the People's Republic of China - 1987حقوق قرارداد تکنولوژی-جمهوری خلق چین-1987

Sino-Foreign Equity Joint Venture Law - 1990قانون جوینت ونچر شرکتی-مصوب 1990

Law of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperative Joint Ventures - 2000قانون جوینت ونچر قراردادی-مصوب 2000

U.A.E. LABOUR LAW
FEDERAL LAW NO. (8) OF 1980
LABOUR LAW AND ITS AMENDMENTS
قانون کار امارت و اصلاحات آن-تحت قانون فدرال بخش 8 مصوب 1980

Federal Law No. (5) of 1985 On the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates-CIVIL Codeحقوق معاملات مدنی امارات-قانون فدرال بخش 5 مصوب 1985

Federal Law No. (10) of 1992 On Evidence in Civil and Commercial Transactionsحقوق ادله در معاملات مدنی و تجاری امارات-قانون فدرال بخش 10 مصوب 1985

Law No. 2 of 2006 Concerning Electronic Transactions and Commerce- DETCLحقوق تجارت و معاملات مالکترونیکی امارات-مصوب 2006

FEDERAL LAW NO.(18) OF 1993
COMMERCIAL TRANSACTIONS LAW
حقوق معاملات تجاری-1993

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای