تنظیم قرارداد نمایندگی

تنظیم قرارداد نمایندگی

قرارداد نمایندگی قراردادی است که شخصی به نمایندگی از شخص دیگر موظف به انجام تعهداتی می گردد و در قبال آن کارمزدی دریافت می نماید.

انواع قرارداد نمایندگی

ب-نمایندگی خدمات

اگر موضوع قرارداد نمایندگی ارائه خدمات باشد، نماینده از طرف صاحب کار ارائه خدمات به نمایندگی از صاحب کار را به عهده گرفته و به مشتریان خدمات ارائه می دهد. در این نوع از نمایندگی، کالایی فروخته نمی شود بلکه موضوع نمایندگی ارائه خدمات است.

الف- نمایندگی فروش

در نمایندگی فروش به دو صورت عمل می شود.

  • صورت اول: صاحب کالا، کالا را بصورت امانی جهت فروش در اختیار نماینده قرار داده و نماینده پس از فروش کالا مبلغ کالا را به حساب صاحب کالا واریز نموده و حق الزحمه خود را بصورت ماهیانه یا در فواصل توافقی دریافت می نماید.
  • صورت دوم: صاحب کالا، کالا را به نماینده فروخته ولی حدود و سقف مبلغ فروش برای نماینده مشخص می نماید. در این حالت قرارداد نمایندگی تبدیل به یک قرارداد فروش با یکسری شروط ضمن عقد برگرفته از قراردادهای نمایندگی است. در این صورت هم دو حالت وجود دارد:
    • حالت اول: قرارداد صرفا فروش کالا است و در برگیرنده خدمات پس از فروش نیست. در این حالت دیگر ماهیت قرارداد، فروش است نه نمایندگی. با این تفاوت که ممکن است صاحب کالا متعهد شود که توزیع کالا صرفا از طریق نماینده در یک محدوده جغرافیایی مشخص انجام پذیرد.
    • حالت دوم: قرارداد نمایندگی دارای دو بخش است. یک بخش خرید و فروش کالا و دیگری خدمات پس از فروش کالای فروخته شده.

عناوین رایج در قراردادهای نمایندگی

ارائه اطلاعات به اعطاء کننده
مسئولیتهاي مالی نمایندگی
مسوولیت فنی کار
شكايات مشتريان
علائم تجاري و نحوه استفاده از آنها
ممنوعیت واگذاری
عودت اسناد و مدارک و نمونه ها
فورس ماژور
فسخ و خاتمه قرارداد
نشانی قانونی طرفین
نسخ قرارداد.

موضوع قرارداد
مدت قرارداد
منطقه تحت پوشش فروش
انحصار یا عدم انحصار
تعهدات نماینده
کارمزد نماینده
قبولی سفارشات و نحوه تسویه حساب با نماینده
تعهدات کارفرما
تعهد عدم رقابت
سازماندهی فروش ،تبلیغات و نمایشگاهها
تضمین قرارداد
تضمین حداقل میزان فروش

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای