تنظیم قرارداد صلح

4859-familyLaw

تنظیم قرارداد صلح

قرارداد صلح در دو جا کاربرد دارد. یکی جهت حل و فصل اختلافات بین طرفین دعوی. دوم نگارش قرارداد بر پایه عقد صلح.

قرارداد صلح از این جهت که مبتنی بر مسامحه بوده و اجمال در برخی موارد آن قابل پذیرش است مورد توجه قراردادنویسان است. به عبارت دیگر، قراردادنویسان جهت عدم ادعای بعدی طرف مقابل قرارداد، از این نوع از قرارداد استفاده می کنند. مثلا قرارداد خرید و فروش را در قالب صلح می نویسند تا حق فسخهای قانونی که در متن قانون آمده و مختص قرارداد خرید و فروش است در خصوص این معامله جاری نباشد یا مثلا قرارداد اجاره را در قالب صلح نوشته تا از تبعات قرارداد اجاره به نوعی خارج شوند.

نمونه عقد صلح به شرط عمری

انواع صلح

قرارداد صلح در سه حالت منعقد می گردد.

اول بنای طرفین قرارداد بصورت واقعی صلح است.

دوم طرفین قرارداد جهت استفاده از مزایای صلح، قراردادهای با ماهیت دیگر را در قالب صلح منعقد می نمایند.

سوم صلح بلاعوض یا محاباتی.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای