تنظیم قرارداد پیمانکاری

تعریف

تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری عبارتست از قراردادی که بموجب آن طرف اول که معمولا کارفرما نامیده می شود انجام کاری را به کسی که معمولا پیمانکار نامیده می شود در قبال پرداخت مبلغی واگذار می نماید. این نوع از قرارداد به قرارداد مقاطعه کاری نیز شهرت دارد که البته در حال حاضر از این اصطلاح استفاده نمی شود.

انواع قرارداد پیمانکاری

قرارداد چهار عاملی (کارفرما و پیمانکار و مشاور و مدیر)

قرارداد دو عاملی (کارفرما و پیمانکار)

قرارداد سه عاملی (کارفرما و پیمانکار و مشاور)

نحوه تنظیم قرارداد پیمانکاری نیازمند شناخت هر یک از مدلهای فوق الذکر برای پیمانکاری است. تنظیم قرارداد پیمانکاری ساختمان، قرارداد پیمانکاری راه و ساختمان، قرارداد پیمانکاری صنعتی و دیگر قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری باید بر پایه یکی از این مدلها صورت پذیرد.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای