تنظیم قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

تعریف

تنظیم قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

قراردادی است با موضوع مشارکت بخش دولتی و غیردولتی بصورت بلند مدت جهت ایجاد تاسیسات و بهره برداری که در این نوع از قراردادها آورده دولت اجازه ساخت و تحویل زمین مربوطه و نیز تضمین خرید محصول یا خدمت مربوطه جهت بازپرداخت میزان مبلغ سرمایه گذاری شده بخش خصوصی و سود متعلق به آن می باشد.

نمونه قرارداد انگلیسی

دانلود کنید

قوانین و استانداردهای مرتبط

چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی ۱۳۹۳-Public-Private Partnership Agreement- PPP

دانلود کنید

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای