تنظیم قرارداد مشاوره

تعریف

تنظیم قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره عبارتست از قراردادی که بین مشاور و کارفرما منعقد گردیده و مشاور موظف به ارائه خدمات مشاوره به کارفرما میگردد.

قرارداد مشاوره در چند نوع منعقد می گردد که در ذیل به آن می پردازیم.

2- قرارداد مشاوره نوع دوم

در این نوع از مشاوره، کارفرما ارائه خدمات مشاوره تخصصی و فنی خود را به یک پیمانکار ذیصلاح یا یک مجموعه ای تحت عنوان جوینت ونچر یا یک نفر به نمایندگی از یک مجموعه جوینت ونچر واگذار می نماید. این نوع از خدمات مشاوره در قالبهای متفاوتی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

الف- قرارداد مشاوره پژوهشی

در این نوع از قرارداد، خدمات پژوهشی موضوع قرارداد بوده و مشاور در این قرارداد تحت عنوان مجری موظف به ارائه خدمات پژوهشی است.

فرمت همسانی هم برای این نوع از قراردادها از سوی سازمان برنامه و نیز وزارت نفت منتشر شده است. مانند شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی صادره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه شماره 2753-54/1670-105 مورخ 24/05/1379 و موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات پژوهشي در صنعت نفت.

ب- قرارداد مشاوره صنعتی و فنی

در این قرارداد کارفرما بخشی از وظایف فنی خود را به پیمانکار مشاور واگذار می نماید. این نوع از قرارداد در قراردادهای پیمانکاری دو عامی، سه عاملی و چهارعاملی هم کاربرد دارد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این نوع از قرارداد هم فرمت استاندارد منتشر کرده اند که به شرح زیر است:

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 

موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره در صنعت نفت

1- قرارداد مشاوره نوع اول

در این قرارداد، عموما کارفرما به عنوان شخص حقوقی یا یک نفر به عنوان شخص حقیقی به عنوان مشاور به خدمت گرفته و بخشی از کارهایی که کارفرما می توانست با استخدام یک پرسنل انجام دهد به وی می سپارد. دلیل این امر هم اینست که میزان کاری که کارفرما می خواهد به اندازه ای نیست که یک پرسنل استخدام نماید یا آن خدمت مشاوره به قدری تخصصی است که باید از یک متخصص بیرون از شرکت کمک بگیرد.

این نوع از قرارداد دارای ریسک بسیاری برای کارفرماست. زیرا فرض بر این می شود که این قرارداد دارای ماهیت استخدامی بصورت کار موقت است و باید برای آن بیمه و مالیات هم پرداخت گردد. به عبارت دیگر، اداره کار در این موارد قرارداد مشاوره را قرارداد کار موقت فرض کرده و کارفرما را محکوم به پرداخت بیمه، مالیات و سنوات و دیگر مزایای اجباری قانون کار می نماید.

اگر این نوع از قرارداد از سوی شخص حقیقی با شخص مشاور منعقد گردد دیگر این تبعات را نخواهد داشت.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای