تنظیم قرارداد وکالت

تعریف

تنظیم قرارداد وکالت

قرارداد وکالت قراردادی است که موکل کاری را به وکیل می سپرد و در قبال آن حق الوکاله به وی می پردازد.

این قرارداد تابع مواد 565 الی 683 قانون مدنی است. البته برخی قراردادها هم هستند که تابع شرایط عقد وکالت هستند مانند قرارداد حق العملکاری.

موارد کاربردی رایج

1-قرارداد وکالت جهت امر قضایی.

2-قرارداد وکالت جهت ترخیص کالا.

3-قرارداد وکالت جامع جهت انجام امور اداری.

4- قرارداد وکالت جهت انتقال مال به نام خود.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای