تنظیم قرارداد BOT

تعریف

قرارداد بی او تی

تنظیم قرارداد BOT

به قراردادهايي اطلاق ميشود كه در آن، پروژه ای بـا مجـوز دولـت یا بخش دولتی (CONCESSION) و از طـرف دسـتگاه دولتـي، بـراي سـاخت و بهره برداری بـه يـك شـركت خصوصـي واگـذار ميگردد؛ پس از ساخت، امتياز بهره برداري از طرح براي مدتي به شركت سازنده داده شده و او مالك طرح و منافع حاصل آن ميگردد و بعد از انقضاي مدت قرارداد كـه غالبـاً بـين ۲۵ تا ۴۰ سال ميباشد مالكيت طرح و حق بهره برداری به دولت طرف قرارداد انتقال مييابـد. بـدين ترتيـب، شركت خصوصي تأمين مالي طرح زيربنايي را به عهده گرفتـه، آن را ساخته و پس از بهره برداري و دریافت عواید ناشی از آن تاسیسات ( مثل دریافت عوارض راه در خصوص احداث راه یا مثل دریافت عواید ناشی از فروش برق در تاسیسات برق) و تامین و جبران مبلغ سرمایه گذاری شده و سود آن، مالكيت طرح را بـه طـور مجـاني يـا معـوض كـه معمولاً مجاني است به دولت منتقل ميكند تا از آن به بعد، دولت بـه عنـوان مالـك، آن را در راستاي منافع عموم مورد بهره برداري قرار دهد.

قوانین و استانداردها

شرایط عمومی نشریه 469 سازمان برنامه و بودجه با عنوان:

موافقتنامه ساخت-بهره برداری و انتقال

دانلود کنید

انواع قراردادها

قراردادهای وابسته به BOT

قرارداد اعطای امتیاز

قرارداد تاسیس شرکت

قرارداد سرمایه گذاری یا قرض

قرارداد خرید محصول

قرارداد ساخت

قرارداد بهره برداری و نگهداری

موافقتنامه جانشینی

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای