تنظیم قرارداد Buy-Back

تعریف

تنظیم قرارداد Buy-Back

معنای لغوی:

معنای لغوی buy back بیع متقابل نیست بلکه «بازخرید» یا «خرید بازیافتی» است.

معنای اصطلاحی:

قرارداد بای بک یا همان بیع متقابل قراردادی است بین دو طرف. یک طرف به عنوان پیمانکار، ماشین آلات، تجهیزات تولیدی و در برخی موارد تکنولوژی به کشور دیگر صادر و کارخانه تولیدی یا صنعتی برای طرف مقابل ایجاد می نماید و در مقابل متعهد می شود که در مدت زمان معینی از محصولاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات و کارخانه ساخته شده خودش تولید شده است با شرایط مشخص و با قیمت معلوم بخرد.

انواع ضمانتها در قرارداد بای بک

اول ضمانت انجام تعهدات قرارداد پایه

دوم ضمانت انجام تعهدات قرارداد بای بک بابت عدم انجام تعهدات قراردادی سرمایه گذار در خرید محصول تولیدی طبق زمانبندی

سوم ضمانت انجام تعهدات قرارداد بای بک بابت عدم انجام تعهدات قراردادی سرمایه پذیردر تحویل محصول با کیفیت و نیز قیمتی که در متن قرارداد آمده است

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای