نمونه قراردادها

هدف از راه اندازی این بخش ارائه برخی از نمونه قراردادها برای مشتریان است که خواهان آشنایی با مفاد قراردادها هستند. استفاده از این نمونه ها بدون اخذ مشورت از یک قراردادنویس متخصص به هیچ وجه توصیه نمی شود.

کانون قراردادنویسان ایران نیز مسوولیت مفاد مندرج در این نمونه ها را نمی پذیرد.

البته برخی از این نمونه ها جهت فروش در صفحه فروشگاه کانون قرار گرفته است که می توانید مراجعه نمایید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای