تنظیم HOA

این کلمه مخففی از عبارت Heads of Agreement می باشد و در موارديکه طرفين معامله بخواهند رووس همکاري خود را در يک سند غير الزام آور درج کرده و بر مبناي آن، قرارداد اصلي را در آينده منعقد نمايند کاربرد دارد.

اين سند با MOU از دو جنبه متفاوت است:

اول HOA يک سند غير الزام آور است تا زمانيکه قرارداد اصلي امضا شود ولي MOU مي تواند حسب توافق طرفين الزام آور باشد.

دوم HOA ابراز تمايل طرفين معامله براي امضا قرارداد اصلي است ولي MOU مي تواند منجر به قرارداد اصلي نشود و خود به نوبه خود  تعهدآور باشد.

در کشور ایران تنظیم این نوع از توافقنامه در قراردادهای IPC رایج است.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای