تنظیم LOI

این کلمه مخففی از عبارت Letter of Intent است.

اين عنوان در واقع يک نامه و اظهار يکطرفه از سوي يک طرف به طرف ديگر بوده و دال بر اظهار تمايل براي همکاري و نيز بيان چارچوب آن مي باشد. اين نامه تعهدآور نيست و صرفا اظهار تمايل است.

البته از اين عنوان براي امضاي يک تفاهم اوليه دوطرفه نيز استفاده مي شود که بموجب آن طرفين همانند MOU به بيان اهداف، چارچوبها و نحوه همکاري در آينده مي پردازند.در اين قالب نيز، اين سند تعهدآور و الزام آور نيست.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای