َAdministrative Service Contract

معنا و کاربرد این نوع از قرارداد

همانطوریکه از نام این قرارداد بر می آید قراردادی است که پیمانکار تعهد به انجام یکسری از امور اداری مربوط به یک سازمان یا شرکتی را بر عهده می گیرد. این پیمانکاران نیز تحت نام Administrative Service Organization (ASO) شناخته می شوند. مثلا یک شرکت می تواند برخی از امور مربوط به مستخدمین یا پرسنل خود را به شرکت ثالث واگذار نماید؛ بدون اینکه رابطه استخدامی آنها با پرسنل قطع گردد. یا مثلا قراردادی که یک شرکت با یک شرکت بیمه ای جهت انجام امور اداری و تشریفاتی مربوط به بیمه نامه خریداری شده وی منعقد نموده و شرکت بیمه گر موظف است کلیه امور اجرایی بیمه شده گان پس از انعقاد عقد بیمه را عهده دار گردد.

معنای قرارداد Administrative Service Only Contract چیست

این عنوان بصورت خاص در خصوص قراردادهایی اطلاق می گردد که یک کارفرما تمامی امورات مربوط به امور رفاهی، اجتماعی، بیمه، حقوق بازنشستگی و غیر مربوط به پرسنل خود را به شرکت ثالث واگذار می نماید. با این قرارداد تمامی حقوق قانونی پرسنل تحت این قرارداد تامین شده و پیمانکار موظف است تمامی این امور را بر عهده گرفته و مدیریت نماید. برای انعقاد این نوع از قراردادها، کارفرمایان بدوا ASO Plan تهیه نموده و بر آن اساس پیمانکار خود را انتخاب می نمایند. انعقاد این نوع از قرارداد برای کارفرمایان بزرگ به صرفه بوده و اقتصادی است.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای