Contract of Affreightment

یک کلمه اختصاصی از جهت کاربرد بوده و در حمل دریایی صرفا کاربرد داشته و به معنای اجاره کشتی برای حمل بار است.

این قرارداد هم در معنای قرارداد اجاره کشتی و هم در معنای قرارداد حمل کاربرد دارد و به عبارت دیگر، قراردادی است که بموجب آن کالاهای دریایی منتقل می شوند.

  • این قرارداد می تواند مشتمل بر دو سند باشد:

الف- قرارداد اجاره کشتی. (Charter Party Agreement)

ب- بارنامه.

این قرارداد کل یا بخشی یا مکان مشخصی از کشتی را در اختیار فرستنده کالا قرار می دهد.

این قرارداد بین مالک کشتی و اجاره کننده منعقد شده که بموجب آن مالک کشتی کالا را برای اجاره کننده حمل می کند یا به اجاره کننده، اجازه استفاده از تمام فضای کشتی یا بخشی از آن را برای یک سفر دریایی مشخص یا یک سفر بصورت کلی یا برای یک زمان خاص می دهد.

این قرارداد شامل قراردادهای Demise Charter نمی شود.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای