باسمه تعالی

« قرارداد اجاره ملک مسکونی »

يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ

اي كسانيكه ايمان آورده ايد به عهد و پيمانهايتان وفا كنيد.
تاریخ تنظیم سند : / / 13
ماده 1 – طرفین معامله:
موجر یا موجرین :  
مستاجر : 

ماده 2 - موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره:
عبارتست از تمليک منافع دانگ عرصه و اعیانی به مساحت مطابق سند مترمربع (شامل مساحت اعیانی مترمربع و به صورت خوابه و مساحت عرصه متر مربع )، جهت استفاده داراي پلاک ثبتي شماره فرعي از اصلي مفروز و مجزی شده از ، قطعه واقـع در بخش حوزه ثبتي به آدرس به انضمام دانگ پارکینگ شماره فرعی و دانگ انبار شماره واقع در شبکه بدون استثنا، با امتياز آب به شماره اشتراک ( اشتراکی اختصاصی) برق به شماره پرونده ( اشتراکی اختصاصی) گاز به شماره شناسایی ( اشتراکی اختصاصی) و تلفن به شماره و جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه كه موجر به رؤيت مستاجر رسانيده است و خريدار از كميت وكيفيت مورد اجاره اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول مستاجر مي باشد و دیگر تاسیسات منصوبه در مورد اجاره شامل


ماده 3 - مدت اجاره:
مدت اجاره ماه / سال شمسي از تاريخ الی تعیین گردید.

ماده 4 - اجاره بها و نحوه پرداخت :

1-4- ميزان اجاره بها جمعاً ریال معادل تومان، از قرار ماهيانه مبلغ ريال که در ( اول آخر) هر ماه بصورت پرداخت مي شود.

2-4- مبلــغ ريال از طرف مستأجر / مستأجرين بعنوان قرض الحسنه در تاريخ ، بصورت به موجر پرداخت می نماید.

ماده 5 - تسليم و تخلیه مورد اجاره :

1-5-موجر مکلف است در تاريخ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر / مستأجرين بصورت کامل تسليم کند.
2-5-مستأجر مکلف است در زمان تخليه، مورد اجاره را به همان کیفیت و شرایطی که از موجر تحويل گرفته به وی تحويل داده و رسيد تحویل دريافت نمايد. در صورتیکه نسبت به عين مستأجره خساراتی وارد شده باشد، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود؛ مگر اینکه بروز خسارت ناشی از عمل مستاجر نبوده یا مقصر نباشد.
3-5-مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، عين مستأجره را بدون هيچگونه قید و شرطی تخليه و در قبال اخذ مبلغ قرض الحسنه به موجر تسليم نمايد. چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء یا فسخ تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ ريال بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

ماده 6 - شرايط و آثار قرارداد :

1-6- مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد استفاده نمايد.
2-6- مستأجر مکلف است به نحو متعارف و عرفی از مورد اجاره استفاده نمايد.
3-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند.
4-6- مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره تحت هر عنوان از عناوین عقود و قراردادها را به غير ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غير، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود. در صورتيکه مستأجر منافع مورد اجاره را بدون اذن مالک به غير واگذار کرده باشد، مستاجر، در صورت عدم تنفيذ، در برابر مالک در حدود مقررات قانوني مسئول خواهد بود.
5-6- موجر اقرار نمود ( مالک يا متصرف قانوني يا قراردادي مورد اجاره است به عنوان ولايت، وصايت، وکالت، قيمومت) طبق سند شماره ، اجازه انتقال مورد اجاره را دارد.
6-6- در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد.
7-6- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ (به غیر از فاضلاب شهري که بر عهده موجر است) بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ، قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد و درصورتیکه موعد قبوض نرسیده باشد، متوسط مبلغ پرداختی ماه اخیر مستاجر، از مبلغ قرض الحسنه وی کسر و نزد موجر باقی می ماند. پس از تسویه قبوض موصوف، متناسبا، موجر موظف به پرداخت مبلغ نگهداشته شده می باشد؛ دئر غیر اینصورت اجازه دارد از مبالغ نگهداشته شده، مبالغ قبوض را متناسبا بپردازد.
8-6- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين یا هیات مدیره ساختمان بر عهده مستأجر است.
9-6- پرداخت هزينه تعميرات مورد اجاره و هزينه هاي کلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است.
تبصره: نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند.
10-6- ماليات مستغلات و تعميرات اساسي و عوارض شهرداري با موجر است.
11-6-موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي (با انقضاء مدت اجاره و يا فسخ آن) و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستأجر، با اخذ رسيد اقدام نمايد. موجر، بجز جهت تامین مبلغ اجاره معوق ماهیانه و نیز جبران هزینه قبوض مصرفی مربوط به دوره مستاجر، حق برداشت از مبلغ قرض الحسنه را ندارد.
12-6- در صورتيکه موجر نسبت به پرداخت هزينه هايي که موجب انتفاع کامل مستأجر از ملک مورد اجاره مي باشد (شامل انجام تعمیرات، انجام تعویض تاسیسات منصوبه معیوب، رفع موانع استفاده جزیی یا کلی از مورد اجاره)، اقدام نکند و به مستأجر نيز اجازه انجام موارد موصوف را ندهد، مستأجر مي تواند شخصاً نسبت به انجام امور مربوطه به وکالت از ناحیه وی اقدام و هزينه هاي مربوطه را با ارائه اسناد مثبته با موجر محاسبه کند. درصورتیکه موجر هزینه های مصروفه را ظرف ماه از تاریخ اعلام مستاجر نپردازد، مستاجر مجاز خواهد بود، هزینه های موصوف را از محل اجاره ماهیانه کسر و وصول نماید.
13-6- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق کتبي طرفين ممکن است.
14-6-کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

ماده 7 - مقررات حاکم بر قرارداد :

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و قانون مدني بر این قرارداد حاکم می باشد.

ماده 8 - سایر شرایط :ماده 9 - نسخ قرارداد و امضا :

اين قرارداد در 9 ماده و نسخه در تاریخ منعقد و مبادله شده و همه نسخ آن در حکم واحد بوده و داراي اعتبار يکسان مي باشند و بدينوسيله طرفين اقرار نمودند كه با آگاهي كامل از مفاد و شرايط قرارداد اصلی و الحاقيه حاضر آن را امضاء نمودند و تنها مندرجات تايپي الحاقيه حاضر داراي اعتبار بوده و هرگونه خط خوردگي ، لاك گرفتگي، دست نوشته (به غير از امضا و نام امضا کنندگان و مهر شرکت) معتبر نخواهد بود.
به استناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند.

محل امضاء موجر / موجرین                                                          محل امضاء مستاجر

                                                       


شاهد اول                                                                                      شاهد دوم