باسمه تعالی

«مبایعه نامه»

يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ

اي كسانيكه ايمان آورده ايد به عهد و پيمانهايتان وفا كنيد.
تاریخ تنظیم سند : / / 13
ماده 1 – طرفین معامله:
1-1- فروشنده :  
1-2- خریدار :      

ماده 2 - مورد معامله و مشخصات آن:
مورد معامله و مشخصات آن عبارتست از دانگ عرصه و اعیانی به مساحت مطابق سند مترمربع (شامل مساحت اعیانی مترمربع و به صورت خوابه و مساحت عرصه متر مربع )، داراي پلاک ثبتي شماره فرعي از اصلي مفروز و مجزی شده از ، قطعه واقـع در بخش واقـع در بخش حوزه ثبتي به آدرس داراي يك جلد سند مالكيت/ سند مالکیت تک برگی به شماره سریال ، طبق سند قطعی غیرمنقول به شماره مورخه تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ، بانضمام دانگ پارکینگ شماره فرعی و دانگ انبار شماره واقع در طبقه ، بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً ، با امتياز آب به شماره اشتراک (اشتراکی اختصاصی ) ، برق به شماره پرونده (اشتراکی اختصاصی ) ،گاز به شماره شناسایی (اشتراکی اختصاصی ) و تلفن به شماره ، دارای پایان کار ساختمان شماره مورخ صادره از سوی شهرداری منطقه و جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه كه فروشنده به رؤيت خريدار رسانيده است و خريدار از كميت وكيفيت ارزش مورد معامله اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدارمي باشد و دیگر تاسیسات منصوبه در مورد معامله شامل


ماده 3 - قيمت كل مورد معامله:
قيمت مورد معامله مبلغ ريال معادل تومان وجه رايج مورد توافق متعاملين قرارگرفت و به ترتيب زير از سوي خريدار به فروشنده پرداخت مي گردد:
1-3-مبلغ ريال ( تومان) به عنوان قسمتي از ثمن معامله بصورت از سوي خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.
2-3-مبلغ ريال ( همزمان با تحويل مبيع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخۀ
3-3-مبلغ ريال ( تومان) در تاریخ همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و در دفترخانۀ شمارۀ
تبصرۀ: عدم پرداخت مبلغ مندرج در این بند از سوي خريدار به هر علت، موجب ایجاد حق فسخ فوری برای فروشنده گرديده و با فسخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به اخذ هيچگونه مجوز ديگري نمي باشد.

ماده 4 - شروط معامله:
1-4- تاريخ تخليه وتحويل مبيع مورخۀ 1-4تعيين گردید که فروشنده باید طبق رسید کتبی صحیح و سالم تخلیه کامل کرده و تحویل خریدار نماید. درصورت عدم تخليه وتحويل مورد معامله درتاريخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ريال( تومان) بصورت روزانه بعنوان جبران خسارت تأخير در تحويل مبيع در حق خريدار خواهد بود.
2-4-تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال مورخۀ مي باشدكه طرفين ملزم بحضور در دفترخانۀ اسناد رسمي شمارۀ واقع در براي انجام كليۀ تعهدات مندرج در مبايعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال مي باشند.
3-4-فروشنده مكلف است قبل از تاريخ تنظيم سند رسمي، كليۀ اسناد و مدارك لازم اعم از مفاصاحساب هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي،گواهي پايان ساختمـان و را تهيه و به دفترخانۀ فوق الذكر تسليم نمايد؛ بطوريكه در روز تنظيم سند رسمي هيچگونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.
4-4- حضورفروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارك لازم و حضور خريدار بدون همراه داشتن باقيماندۀ ثمن معامله در حكم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه،گواهي صادره از دفترخانۀ مذكور مي باشد.
5-4-هریک از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه، بدل از ایفای اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.
6-4-فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادرۀ اموال نبوده و درتوقيف نمي باشد ومورد رهن و وثيقۀ كسي نيست و منافعي ازآن به هرشكلي به ديگري واگذار نشده و ممنوع المعامله نمي باشد.
7-4-هرگاه مبيع مورد معامله، مورد ادعاي ديگري قرارگرفت و يا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد؛ بطوريكه عملاً نقل و انتقال یا تحویل ملک تحقق پيدا نكند و يا سند تنظيمي ابطال گردد، فروشنده مكلف است ثمن معامله را به اضافه درصد آن به عنوان وجه التزام به خريدار پرداخت نمايد.
8-4-تأديۀ ماليات ها و عوارض اعم ازنقل وانتقال، عوارض شهرداري، دارائي و... به عهدۀ فروشنده بوده و هزينه هاي نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهدۀ طرفين مي باشد.
9-4-پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است.
10-4- فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز در صورت مستقل بودن و در غیر این صورت تسویه حساب با هیأت مدیره مسئول ساختمان را در دفترخانه به خریدار تحویل نماید. پرداخت این وجوه تا تحویل مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد بود. همچنین هزینه های قانونی دیگر از جمله جرائم ساختمانی، حق مرغوبیت، حق پذیره (تقدیمی)، حق مشرفیت، عوارض، دیون به اشخاص ثالث، اخذ پایان کار، فک رهن و تفکیکی به عهده فروشنده می باشد.
11-4-اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند و در صورت تخلف و انتقال به غير، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي در محاکم قضایی ابطال عقد را به طرفيت فروشنده و منتقل اليه و الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله به نام خریدار بنماید . در صورتيکه الزام بهر دلیلی ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده را طبق اعلام ایشان بپردازد و بعلاوه آن معادل درصد مبلغ ثمن مورد معامله را بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهدات قراردادی به خریدار پرداخت نمايد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد10 و190 قانون مدني و با رعايت كليۀ شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات در كمال صحت و سلامت، با ارادۀ شخصي با علم و آگاهي از كم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و محل وقوع و برهای اصلاحی مورد معامله و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن و با رضايت كامل طرفين مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافۀ خيارات خصوصاً خيار غبن اگرچه افحش باشد، هيچيك از طرفين حق فسخ آن را ندارد و صيغۀ شرعي عقد بيع ايجاباً، قبولاً، شرعاً، عرفاً و قانونا جاري شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني لازم الاجراء بوده و نوسانات قيمتها هم هيچگونه تأثيري در مبايعه نامه ندارد.

محل امضاء فروشنده / فروشندگان                                       محل امضاء خریدار / خریداران

                                                       


شاهد اول                                                                                      شاهد دوم