ترجمه قرارداد

اسناد قراردادی، حسب نیاز شما باید دوزبانه شده یا اسناد به زبان فارسی به انگلیسی و اسناد انگلیسی به فارسی ترجمه شوند. با لحاظ اینکه ترجمه عمومی اسناد قراردادی به هیچ وجه پاسخگویی نیاز شما نیست و حتی دالترجمه های رسمی از عهده این کار بر نمی آیند و عملا اسناد ترجمه شده بطور کلی با محتوای قراردادی مغایر است لذا کانون قراردادنویسان ایران امکان ارائه ترجمه تخصصی اسناد قراردادی را فراهم نموده است.

ترجمه تخصصی با ترجمه عمومی فرق می کند و قراردادنویس متخصص است که می تواند ترجمه خوبی از اسناد قراردادی ارائه نماید.

Professional translation differs from general translation, and the specialist contract drafting is an expert who can provide a good translation of the contract documents.

Iran Contract Law Firm may help you to have contract docs in several languages

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای