تنظیم قرارداد

 • Letter of Intent-Heads of Agreement-Memorandum of Agreement-Memorandum of Understanding
 • Contracts-Agreement
 • Rider-Amendment
 • Memorandum of Meeting-MOM
 • Variation Order Form-Change Order Form
 • Negotiations
 • Work Order-Purchase Order
 • Review of Performance Guarantee
 • Finalizing Contract
 • Exercising Termination of Contract

تنظیم قرارداد فارسی و انگلیسیDrafting of Contract

تنظیم توافقات اولیه:

 • توافقنامه-تنظیم موافقتنامه همکاری-تنظیم قرارداد کنسرسیوم جهت شرکت در مناقصه-تنظیم موافقتنامه شرکا
 • تنظیم قرارداد اصلی
 • بررسی متن ضمانتنامه های بانکی
 • تنظیم الحاقیه ها
 • تنظیم صورتجلسات اجرایی و تغییر دستور کار
 • مذاکرات قراردادی
 • بررسی اظهارنظرهای طرف قراردادی
 • نهایی نمودن متن قرارداد
 • انجام تشریفات فسخ یا خاتمه قرارداد

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای