استانداردسازی قراردادها

یکی از نیازهای شرکتها و ارگانهای تجاری یکسان سازی اسناد قراردادی آنهاست با این هدف که تا جایی که ممکن باشد، قراردادهای شرکت از یک ساختار و پایداری حداقلی برخوردار بوده و تنها موادی از آن قابل تغییر باشد که لازم باشد.

در این راستا شناخت آیین نامه معاملات شرکت، انواع قراردادهای شرکت، فراوانی قراردادها، ریسک های قراردادی که سابقا در شرکت تجربه شده است، کلیم های قراردادی تجربه شده شرکت، استراتژی شرکت در جلب منافع سازمانی و خیلی از موارد دیگر بسیار حایز اهمیت است.

کانون قراردادنویسان ایران با در نظر داشتن همه موارد فوق الذکر، می تواند شما را در استانداردسازی متون قراردادی مساعدت نموده و اطمینان دهد که منافع سازمانی شما در این نسخ رعایت شده است.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای