استانداردسازی قراردادها

  • One of the companies’ requirement is the standardization of their general contracts or general terms and conditions (GTC), with the aim that, as far as possible, the contracts have a minimal stability and only some parts of contract be negotiable.
  • In this regard, compliance with the transaction bylaws, knowing types of contracts made by the company towards its contracting party, the multitudes of contracts, the contractual risks that have been experienced in the company, company’s claims, the strategy of the company in attracting benefits are important.
  • Having regard to all the above, the Iran Contract Club can assist you in standardizing contract documents and ensuring that your organizational interests are respected.

یکی از نیازهای شرکتها و ارگانهای تجاری یکسان سازی اسناد قراردادی آنهاست با این هدف که تا جایی که ممکن باشد، قراردادهای شرکت از یک ساختار و پایداری حداقلی برخوردار بوده و تنها موادی از آن قابل تغییر باشد که لازم باشد.

در این راستا شناخت آیین نامه معاملات شرکت، انواع قراردادهای شرکت، فراوانی قراردادها، ریسک های قراردادی که سابقا در شرکت تجربه شده است، کلیم های قراردادی تجربه شده شرکت، استراتژی شرکت در جلب منافع سازمانی و خیلی از موارد دیگر بسیار حایز اهمیت است.

کانون قراردادنویسان ایران با در نظر داشتن همه موارد فوق الذکر، می تواند شما را در استانداردسازی متون قراردادی مساعدت نموده و اطمینان دهد که منافع سازمانی شما در این نسخ رعایت شده است.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای