سطوح خدمات قراردادنویسی

[/

سطوح خدمات ماOur Service Levels

مدیریت قرارداد از مرحله مذاکره تا امضای قرارداد

Contract Management from the negotiation till signatory of the contract

گاهی هم پیش می آید که می خواهید کلیه امور قراردادی خود، چه به صورت موردی و چه به صورت کلی، از مرحله آشنایی با طرف قراردادی تا امضای قرارداد برونسپاری نمایید و انتظار داشته باشید که کانون مانند کارمند یا مشاور متخصص شما در کنار شما تا زمان امضای قرارداد باشد.

مدیریت قرارداد از مرحله امضا تا خاتمه اجرای تعهدات قرارداد

Contract Management from the signatory till fulfillment of the contractual obligations

در برخی موارد هم می خواهید از مرحله آشنایی با طرف قراردادی تا پایان اجرای تعهدات قرارداد و تسویه حساب برونسپاری نمایید و انتظار داشته باشید که کانون همانند یک تیم متخصص پشتیبان شما در کنار شما تا زمان تسویه تعهدات قراردادی باشد و کلیه کلیم های قراردادی را مدیریت نماید.

اظهار نظر روی متن قرارداد:

making comments on contract

گاهی شما متن اولیه قرارداد را تهیه کرده اید یا طرف قراردادی شما متن قراردادی را تهیه کرده و برای شما فرستاده است و الان شما نیاز به بررسی متن قرارداد و اظهارنظر روی متن قرارداد دارید.

تنظیم قرارداد:

Drafting Contract

در برخی موارد شما نیازمند متن قرارداد اولیه هستید.

مذاکره قراردادی:

Contract Negotiation

گاهی شاید متن اولیه قرارداد را در اختیار دارید ولی نمی توانید یا مطمئن نیستید که بتوانید متن قرارداد را جرح و تعدیل کنید و نگران عواقب حقوقی و قراردادی تغییر در متن هستید.

شما می توانید حسب نیاز و اقتضای خود یکی از سطوح خدمات قراردادنویسی ما را انتخاب نمایید.You may, at your discretion and if appropriate, select one of our service levels of contract drafting

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای