سطوح خدمات قراردادنویسی

[/

سطوح خدمات ما

شما می توانید حسب نیاز و اقتضای خود یکی از سطوح خدمات قراردادنویسی ما را انتخاب نمایید.

 

مدیریت قرارداد از مرحله مذاکره تا امضای قرارداد

گاهی هم پیش می آید که می خواهید کلیه امور قراردادی خود، چه به صورت موردی و چه به صورت کلی، از مرحله آشنایی با طرف قراردادی تا امضای قرارداد برونسپاری نمایید و انتظار داشته باشید که کانون مانند کارمند یا مشاور متخصص شما در کنار شما تا زمان امضای قرارداد باشد.

مدیریت قرارداد از مرحله امضا تا خاتمه اجرای تعهدات قرارداد

در برخی موارد هم می خواهید از مرحله آشنایی با طرف قراردادی تا پایان اجرای تعهدات قرارداد و تسویه حساب برونسپاری نمایید و انتظار داشته باشید که کانون همانند یک تیم متخصص پشتیبان شما در کنار شما تا زمان تسویه تعهدات قراردادی باشد و کلیه کلیم های قراردادی را مدیریت نماید.

اظهار نظر روی متن قرارداد:

گاهی شما متن اولیه قرارداد را تهیه کرده اید یا طرف قراردادی شما متن قراردادی را تهیه کرده و برای شما فرستاده است و الان شما نیاز به بررسی متن قرارداد و اظهارنظر روی متن قرارداد دارید.

تنظیم قرارداد:

در برخی موارد شما نیازمند متن قرارداد اولیه هستید.

مذاکره قراردادی:

گاهی شاید متن اولیه قرارداد را در اختیار دارید ولی نمی توانید یا مطمئن نیستید که بتوانید متن قرارداد را جرح و تعدیل کنید و نگران عواقب حقوقی و قراردادی تغییر در متن هستید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای