کارگاه آموزش ضمانتنامه بانکی

سیلابس های دوره

محورهای کارگاه ضمانتنامه بانکی:

 • آشنایی با اتاق بازرگانی بین المللی
 • کمیسیونهای بین المللی اتاق
 • آشنایی با قواعد منتشره اتاق
 • نقش تضمین در قرارداد
 • انواع تضامین از جهت عنوان تضمین
 • انواع تضمین از جهت وسیله تضمین
 • مقررات مرتبط با ضمانتنامه بانکی
 • تعریف ضمانتنامه بانکی
 • ماهیت ضمانتنامه بانکی
 • اصول حاکم بر ضمانتنامه بانکی
 • طرفهای درگیر در ضمانتنامه بانکی
 • انواع ضمانتنامه بانکی از جهت مرجع صدور
 • شرایط شکلی صدور ضمانتنامه بانکی
 • سپام چیست؟
 • آشنایی با متن ضمانتنامه بانکی
 • کاربرگهای منتشره پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی
 • شرایط پرداخت وجه ضمانتنامه بانکی (مشروط و غیر مشروط)
 • ذکر تخلف مستوجب ضبط ضمانتنامه
 • مطالبه بخش یا همه وجه ضمانتنامه بانکی
 • اعتبار ضمانتنامه بانکی
 • شرایط مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی
 • لزوم ارائه اصل ضمانتنامه در زمان ضبط

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای