کارگاه آموزش مناقصه

سیلابسهای دوره

 • تعریف مناقصه
 • اصول حاکم بر مناقصه
 • چرخه مناقصه
 • هدف از مناقصه
 • قوانین مربوط به مناقصات
 • مشمولین قوانین مناقصات
 • انواع مناقصات از منظر روش دعوت
 • انواع مناقصات از منظر مراحل بررسی
 • طبقه بندی معاملات
 • موارد مشمول برگزاری مناقصه
 • ارکان مناقصه
 • اصل عدم نمایندگی و تفویض
 • حد نصاب تشکیل و رای کمیسیون مناقصه
 • وظایف کمیسیون مناقصه
 • کمیته فنی بازرگانی
 • ترک تشریفات و هیات ترک تشریفات
 • کمیسیون تحویل
 • هیات انتخاب مشاور
 • مراجع شکایت در خصوص مناقصات
 • هیات رسیدگی به شکایات
 • فراخوان
 • فرایند برگزاری مناقصه
  • █ تامین منابع مالی
  • █ نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌
  • █ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود و یک مرحله ای و دو مرحله ای)
  • █ تهیه و فروش اسناد مناقصه.
  • █ ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط دستگاه اجرائی در صورت لزوم و تهیه فهرست کوتاه
  • █ فراخوان مناقصه.
  • █ ارزیابی پیشنهادها.
  • █ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
 • تضمین شرکت در فرایند اجرای کار
 • معیارهای ارزیابی
 • ارزیابی شکلی
 • ارزیابی کیفی
  • مناقصات یک مرحله ای
  • مناقصات دو مرحله ای
  • ترک تشریفات
  • لیست کوتاه
  • لیست بلند
 • آگهی ارزیابی
 • مسوولیت ارزیابی کیفی
 • نحوه ارزیابی
 • ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات فنی
 • ارزیابی مالی مناقصه گران
 • انواع ارزیابی مالی
  • روش قیمت تراز شده.
  • روش دامنه قیمت متناسب
 • روش محاسبه برآورد اجرای کار
 • ترجیح مناقصه گران
 • همسنگ سازی و ضریب آن
 • انتخاب و ارزیابی مشاور
 • چارت سازمانی
 • برنامه زمانبندی
 • برگه پیشنهاد قیمت
 • موارد عدم الزام به مناقصه
 • موارد تجدید مناقصه
 • موارد لغو مناقصه
 • موارد انحصار درمعامله
 • انعقاد قرارداد با برنده
 • تخفیف از برنده
 • تحویل مورد معامله
 • مزایده
 • روشهای انجام مزایده
 • تجدید مزایده
 • کلمات انگلیسی مرتبط با مناقصه

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای