اولین کارگاه قراردادنویسی فارسی بعدی

کارگاه پیش روی کانون قراردادنویسان ایران:

قراردادنویسی فارسی (جامع و تکمیلی)

تاریخ 23-24-25-بهمن ماه 1399

ساعت 9 صبح الی 17

مدرس: احمد متولی

دوره حضوری و آنلاین به صورت همزمان

برای شرکت در کارگاه تماس بگیرید

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره موبایل شما جهت هماهنگی

مقدمه

کلمات مرتبط با قرارداد

چگونه عنوان قرارداد انتخاب کنیم

مقدمات قراردادی چیست

بخش اول: نگارش مشخصات طرفین معامله

 • احراز طرفین معامله و نگارش مشخصات
 • نام شرکت -شماره ثبتی-شناسه ملی
 • کد اقتصادی
 • نمایندگی-امضای مجاز-اسناد تعهدآور
 • اعتبار سمت مدیران
 • امضا به نمایندگی

بخش دوم: نگارش موضوع قرارداد

 • اصول حاکم بر موضوع قرارداد
 • چرخه مطلوب موضوع
 • آثار عدم قطعیت موضوع
 • اقرار به آگاهی
 • تصريح به جهت معامله به عنوان شرط اصلي
 • وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب
 • افزایش یا کاهش موضوع قرارداد-تغییر مقادیر کار
  • آیا می توان این شرط را در همه قراردادها گنجاند؟
  • شرایط افزایش یا کاهش موضوع قرارداد
  • بررسي ماده 29 شرايط عمومي پيمان (نشريه ش 4311)
  • دستور تغییر کار

بخش سوم: نگارش مدت قرارداد

 • اصل تحدید زمان قرارداد
 • انواع مدت زمان قرارداد
 • مدت زمان انجام کار غیر مستمر
 • تمدید خودبخودی قرارداد
 • انواع تاریخها در قرارداد
  • تاریخ نفوذ یا تاثیر
  • تاریخ نفوذ در قراردادهای بیمه
 • تاثیر اعتبار زماني قرارداد بر اعتبار مفاد قراردادي
 • نمونه ماده شرط مستقل داوری
 • نمونه ماده شرط محرمانگی
 • عوامل موثر بر مدت قرارداد
 • گانت چارت

بخش چهارم: نگارش مبلغ قرارداد

 • انواع عناوین مبلغ قرارداد
 • اصول حاکم بر مبلغ قرارداد
  • اصل تقویم درست مبلغ قرارداد
  • اصل کفایت مبلغ قرارداد
  • اصل قطعی بودن مبلغ قرارداد
  • اصل غیر قابل تعدیل بودن مبلغ قرارداد
  • اصل تفکیک مبلغ قرارداد
  • اصل ناخالص بودن مبلغ قرارداد
  • اصل عدم شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
  • اصل عدم حق تهاتر یکطرفه مبلغ قرارداد
  • اصل عدم حق تقاص مبلغ قرارداد
  • اصل استقلال مبلغ قرارداد
 • انواع مدل قیمتگذاری
 • روش پرداخت
 • اصول حاکم بر پیش پرداخت
 • آشنایی با آیین نامه معاملات

بخش پنجم: نگارش تعهدات و الزامات قراردادی

 • تعهد قطعی و مشروط
 • تعهد مسوولیتی و هزینه ای
 • تعهد اصلی و فرعی
 • تعهد قانونی و قراردادی
 • تعهد طرفینی
 • تعهد خارج از قرارداد
 • انواع نگارش تعهد قطعی
 • انواع نگارش تعهد غیر قطعی
 • انواع نگارش تعهد مشروط

بخش ششم: اثر علامات نگارشی در مفاهیم

مقدمه

تشخیص نقض تعهد

آثار نقض تعهد و راهکارها

بخش اول: تضمین

 • ضمانت اجرای تعهدات
 • ضمانت اجرای قانونی و قراردادی
 • شروط تحقق مسوولیت
 • انواع تضامین:
  • تضمین شرکت در مناقصه (تضمین شرکت در فرایند اجرای کار)
  • تضمین پیش پرداخت
  • تضمین انجام تعهدات
  • تضمین حسن اجرای کار
 • انواع ضمانتها
 • مقررات مرتبط با ضمانتنامه بانکی
 • انواع ضمانتنامه بانکی

بخش دوم: غرامات، جرایم و خسارات

 • غرامت
 • ضرر
 • جریمه
 • خسارت
  • خسارت در قوانین و متون حقوقی ایران
  • موارد استعمال کلمه خسارت
  • انواع عناوین کلی خسارات
  • انواع خسارات قراردادی
  • خسارت تنبیهی/جریمه
  • نظریه بدلیت/اصل جایگزینی خسارت
  • خسارت تاخیر در انجام تعهد
  • خسارت تاخیر تادیه
  • خسارت عدم النفع
 • وجه التزام
  • خسارت عدم انجام تعهد/وجه التزام
  • وجه التزام به میزان گزاف
  • شروط وجه التزام

بخش سوم: فسخ و خاتمه

 • انواع عقد بر حسب حق فسخ
 • قواعد حاکم بر فسخ
 • فسخ با علت و بدون علت
 • انواع فسخ
 • دلایل فسخ-اوصاف سبب
 • اخطار و زمانبندی در فسخ
 • آثار فسخ و خاتمه

بخش چهارم: فورس ماژور

 • تعریف
 • مصادیق
 • شرایط تحقق
 • آثار فورس ماژور
 • فرق فورس ماژور و Hardship

بخش پنجم اختلاف و داوری

 • روشهای حل اختلاف
 • تعریف
 • جایگاه داوری در قوانین
 • انواع داوری
 • دعاوی قابل ارجاع به داوری
 • شرط یا موافقتنامه داوری
 • تعیین قانون حاکم در داوری
 • تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری
 • تعیین قانون حاکم بر تعیین قواعد حل تعارض
 • موافقین و مخالفین شخص حقوقی داور
 • داوری در خصوص امور کیفری
 • مسوولیت نویسی
 • عدم واگذاری به غیر
 • دوره تضمین
 • محرمانگی
 • حفظ حقوق معنوی
 • تعلیق
 • بیمه
 • عدم اسقاط حق
 • اسناد قراردادی
 • تعهدنامه های پیوست قرارداد
 • الزامات قانونی قابل درج در قرارداد
 • کلمات و اصطلاحاتی که نباید در قراردادنویسی استفاده کرد
 • آشنایی با قراردادهای تک عاملی، دو عاملی، سه عاملی و چهارعاملی
 • آشنایی با قراردادهای حجمی
 • آشنایی با قراردادهای سرجمع
 • آشنایی با قراردادهای EPC
 • آشنایی با قراردادهای Buy Back
 • آشنایی با قراردادهای PPP
 • آشنایی با قراردادهای BOT
 • آشنایی با قراردادهای کنسرسیوم
 • آشنایی با قراردادهای Joint Venture
 • آشنایی با قراردادهای IPC
 • آشنایی با آیین نامه معاملات شرکتها

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای