اولین کلاس تمرین قراردادنویسی بعدی

روش اول:

هر یک از مواد قراردادی زیر نظر استاد از سوی اعضاء نگارش شده و هر یک از مواد پیشنهادی و نگارش شده اعضاء به شور و بررسی جمعی گذاشته شده و ماده استاندارد مربوطه با توجه به موضوع قرارداد ارائه می گردد. در این راستا، در هر جلسه یک ماده در قراردادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و روش نگارش ماده مربوطه در قراردادهای مختلف آموزش داده می شود.

روش دوم:

یک قرارداد به عنوان نمونه در دسترس اعضاء قرار می گیرد و هر یک از اعضاء با نگاه انتقادی به بررسی مواد قراردادی زیر نظر استاد پرداخته و اشکالات وارده با ارائه ماده پیشنهادی مورد بررسی جمعی قرار می گیرد.

1- شرکت در کارگاه قراردادنویسی جامع و تکمیلی کانون قراردادنویسان ایران.

2-کارت عضویت و پرداخت هزینه عضویت در کانون.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای